Покана за участие в 34-то международно изложение за бижута, часовници, скъпоценни камъни – KOSMIMA 2019, 19-21 октомври 2019, гр. Солун, Гърция


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международно изложение за бижутерия – KOSMIMA 2019, което ще се проведе в периода 19-21 октомври 2019 г., в гр. Солун, Гърция.

KOSMIMA се провежда ежегодно от 1985 г. насам. По време на 33-тото издание на изложбата, участие са взели със 70 % повече бизнес посетители и изложители от над 100 страни. Събитието ще предостави идеална бизнес среда за компании, заинтересовани да изследват потенциала на пазара за бижута в Гърция, както и ще послужи като платформа за осъществяване на B2B срещи с международни компании с оглед на предстоящия зимен сезон.

Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

– Да не участва за собствена сметка в конкретната проява;

– Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД) съгласно Условията за допустимост на ОПИК.

ИАНМСП организира участието на български фирми на Международно изложение за бижутерия – KOSMIMA 2019, което ще се проведе в периода 19-21 октомври 2019 г., в гр. Солун, Гърция при следните условия:

ИАНМСП поема разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на щанд;

– Оборудване, обзавеждане;

– Регистрационни и медийни такси.

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет;

 Одобрените за участие предприятия, следва да поемат част от гореизброените разходи както следва:

– 15 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни (медийни) такси и др. за първо участие на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина крайна сума – 657 лв. (шестстотин петдесет и седем лева);

– 20% от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни (медийни) такси и др. за второ или трето участие на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина крайна сума – 875 лв. (осемстотин седемдесет и пет лева);

– 25% от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни (медийни) такси и др. за повече от три участия на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина крайна сума –1 094 лв. (хиляда и деветдесет и четири лева);

 Както и всички други разходи за:

Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

– Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);

– Застраховка на представителите на предприятието;

– Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата.

– Заявени допълнителни услуги и оборудване, извън изброените в Общите условия за участие.

 Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

– Удостоверение за код на икономическа дейност (КИД) на предприятието, издадено от Националния статистически институт, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието, което удостоверение следва да е издадено не по-късно от 1 (една) година преди подаване на документите за кандидатстване в конкретната проява.

– Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);

Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието; Участието Ви на събитието ще представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период. При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

– Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване);

Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679.

Моля да се запознаете с Правила за кандидатстване и Правила за поведение.

Крайният срок за подаване на заявка е 18 септември 2019 г. (сряда) по един от следните начини:

в деловодството на ИАНМСП или по куриер на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4, в срок до 18 септември 2019 г. (сряда). При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

– подписани с електронен подпис на e-mail: оffice@sme.government.bg в срок до 18 септември 2019 г. (сряда)

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

След одобрение на предприятието кандидат, ИАНМСП ще Ви уведоми с официално писмо.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

–        Магдалена Маджурова, тел. 02/ 940 79 70, m.madzhurova@sme.government.bg

–        Александрина Иванова тел. 02/ 940 79 76, al.ivanova@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 22.10.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube