2019_00940¬_1 „Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на ИАНМСП“.

Покана

Техническа спецификация

Списък обекти

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от  ЗОП

Договор

 

Обявление за изменение и допълнителна информация по процедура в СЕВОП №1638


Съобщение


Доклад на комисията

Протокол на комисията

Решение за избор на изпълнител


Договор

Допълнително споразумение

Обявление за изменение

Допълнително споразумение 2

Обявление за изменение

Обявление за приключила поръчка

 

 Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: