Процедура за отдаване под наем на частни имоти – публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване

Заповед за откриване на процедура

Тръжна документация

Заявления

ДоговорСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: