Покана за участие в Международен панаир на детската книга Bologna Children’s Book Fair, 30.03.–02.04.2020, гр. Болоня, Италия

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ Ви информираме, че ИАНМСП организира участие в Международен панаир на детската книга Bologna Children’s Book Fair, който ще се проведе в периода от 30.03. – 02.04.2020 в гр. Болоня, Италия.

Bologna Children’s Book Fair е най-значимото изложение в света в областта на издателската дейност за деца. В последното издание тази година са взели участие 1 442 фирми изложители от над 80 държави и 28 946 посетители. Събитието има значителен медиен отзвук и е отразено от над 820 репортери от 42 държави.

Участието се организира при следните условия:

ИАНМСП поема разходите за

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване, обзавеждане, консумативи;
 • Регистрационни и медийни такси;
 • Пропуски за изложители.

Предприятието участник възстановява част от гореизброените разходи както следва:

 • 15% при първо участие на предприятието в организирани от ИАНМСП национални участия в международни изложби – 1 125 лв. (хиляда сто двадесет и пет лева);
 • 20% при второ и трето участие на предприятието в организирани от ИАНМСП национални участия в международни изложби – 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева);
 • 25% при повече от три участия на предприятието в организирани от ИАНМСП национални участия в международни изложби – 1 875 лв. (хиляда осемстотин седемдесет пет лева).

Предприятието участник поема всички други разходи като например

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги към организатора на панаира.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 • Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД) съгласно Условията за допустимост на ОПИК.

Кандидатстването за участие се извършва с подаване на следните документи:

 • Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. Моля да се запознаете с Условията за допустимост на ОПИК;
 • Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 • Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Моля да се запознаете с Указания за попълване на декларацията.
 • Пакет документи във връзка с регламент (EС) №2016/679 от 27 април 2016 г. за обработване на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

За допълнителна информация може да се обръщате към:

 • Тереза Мутафова, тел. 02/ 940 79 88, t.mutafova@sme.government.bg
 • Кристин Житарска, тел. 02/ 940 79 86, k.zhitarska@sme.government.bg.

Крайният срок за подаване на документи за участие в Международен панаир на детската книга Bologna Children’s Book Fair е 29 ноември 2019 г. (петък). Документите се изпращат до:

 • ИАНМСП, Деловодство, ул. Леге 2-4, 1000 София или
 • с електронен подпис на електронен адрес office@sme.government.bg.

 
Страницата е редактирана последно на: 18.11.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube