Покана за участие в Aрхитектурно-строителна седмица 2020, 25-28.02.2020г., Интер Експо Център – гр. София


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в 20-то юбилейно издание на Aрхитектурно-строителна седмица 2020, която ще се проведе в периода 25 – 28 февруари 2020 г. в Интер Експо Център – гр. София

Изложението се организира от Интер Експо Център – гр. София и се реализира в тясно партньорство с професионалните организации – Българска асоциация за изолации в строителството; Камара на архитектите в България; Камара на строителите в България; Камара на инженерите в инвестиционното проектиране; Сдружение български врати, прозорци и фасади; Български съюз на производителите на сглобяеми къщи; Асоциация на професионалните озеленители; Национална асоциация на строителните предприемачи; Български съвет за устойчиво развитие и Проект „Визия за София“.

Предходното издание на панаира е било най-мащабното от десетилетие насам и е привлякло директни участници от два континента – Европа и Азия. Tази година изложението ще се фокусира върху съвременното строително оборудване и проектиране, технологии и инструментариум, довършителните дейности, интериорните материали и технологии, модерното вертикално планиране и ландшафт и индустриалното строителство.

В проявата може да вземат участие предприятия със следните профили:

 • Строителна техника
 • Машини
 • Инструменти
 • Изолации
 • Строителни материали
 • Дограми, врати, прозорци
 • Санитарно оборудване
 • Енергийно ефективно, екологично и функционално строителство

Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 2. Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД) съгласно Условията за допустимост на ОПИК.

ИАНМСП организира индивидуално участие на български фирми в в Aрхитектурно-строителна седмица 2020, която ще се проведе в периода 25-28.02.2020г. в Интер Експо Център. при следните условия:

Агенцията поема разходите за

 • изложбена площ и щанд
 • оборудване на щанда
 • регистрационни/медийни такси
 • консумативи и комунални услуги

Фирмите, одобрение за участие в Aрхитектурно-строителна седмица 2020, следва да поемат част от гореизброените разходи:

 • 15% при първо участие в международни изложби в страната, организирани от ИАНМСП, в размер на 240,00 лв. (Удостоверява се със служебна проверка за последните три години в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите).
 • 20% при второ или трето участие в международни изложби в страната, организирани от ИАНМСП, в размер на 320,00 лв. (Удостоверява се със служебна проверка за последните три години в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите).
 • 25% при повече от три участия в международни изложби в страната, организирани от ИАНМСП, в размер на 400,00 лв. (Удостоверява се със служебна проверка за последните три години в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите).

Участието в български и международни специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 3. Удостоверение за код на икономическа дейност (КИД) на предприятието, издадено от Националния статистически институт, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието, което е издадено на база данни от последната приключила финансова година. Условия за допустимост
 4. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;

Участието в събитието представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период. При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

 1. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);
 3. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и в чужбина, организирани от ИАНМСП
 4. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

Крайният срок за подаване на заявки е 10.01.2020 г. (вкл.). 

Начин на подаване на документи:

 • На адрес: ИАНМСП, Деловодство, ул. „Леге” 2-4, 1000 София
 •  С електронен подпис на електронен адрес office@sme.government.bg

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Александрина Иванова, младши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7976, e-mail: al.ivanova@sme.government.bg.

Тереза Мутафова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7988, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg.

Страницата е редактирана последно на: 19.12.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube