Покана за участие в Международна конференция Black Sea & Balkans Conference World Summit, 20 – 22.02.2020 г., гр. Варна


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ Ви информираме, че ИАНМСП организира участие в Международна конференция Black Sea & Balkans Conference World Summit, която ще се проведе в периода 20 – 22.02.2020 г. в International Hotel Casino & Tower Suites, Златни пясъци. Организатор е Консултантски клъстер Веритас ООД. Подробна информация може да откриете на уеб сайта на събитието www.cwsummit.com

Поканата е адресирана към предприятия, които предлагат продукти и услуги в областта на информационните технологии и дигитализация, приложими при организиране и провеждане на  събития от различен характер и мащаб.

ИАНМСП поема разходите на максимум 5 предприятия за участие с пакет услуги, предоставен от организатора, на стойност 1 878 лв. както следва:

– Делегатска карта с достъп до всички сесии, дискусии и практични обучения в рамките на двата конферентни дни 20-21.02.2020;

– Достъп до всички социални и нетуоркинг събития в рамките на двата конферентни дни 20-21.02.2020;

– Рекламен щанд в рамките на двата конферентни дни 20-21.02.2020 с възможност за разпространение на корпоративни материали, и позициониране на фирмени банери;

– Лого, контактни детайли и кратко описание във финалната програма на конференцията (печатно издание);

– Лого на сайта на събитието;

– Възможност за включване в дискусионен панел „ИКТ и Дигитализация в събитийната индустрия“;

– Три нощувки на един представител на предприятието в един от хотелите, официален партньор на събитието от 19 – 22.02.2020 г.

Предприятието участник поема всички други разходи като:

 • Транспорт на експонати и информационни материали;
 • Командироване на представител/и;
 • Заявени допълнителни услуги към организатора на събитието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните условия:

Кандидатстването за участие се извършва с подаване на следните документи:

 • Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. Моля да се запознаете с Условията за допустимост на ОПИК;
 • Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 • Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Моля да се запознаете с Указания за попълване на декларацията.
 • Декларация за съгласие във връзка с регламент (EС) №2016/679 от 27 април 2016 г. за обработване на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

 

Моля да се запознаете с Правилата за кандидатстване.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

 • Тереза Мутафова, тел. 02/ 940 79 88, t.mutafova@sme.government.bg
 • Магдалена Маджурова, тел. 02/ 940 79 70, m.madzurova@sme.government.bg

Крайният срок за подаване на документи за участие в Международна конференция Black Sea & Balkans Conference World Summit, 20 – 22.02.2020 г., е 10 януари 2020 г. (петък).

Документите се изпращат до:

 • ИАНМСП, Деловодство, ул. Леге 2-4, 1000 София или
 • с електронен подпис на електронен адрес office@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 03.12.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube