Покана за участие на Международен панаир за парфюмерия и козметика Beautyworld Middle East, 31 май-2 юни 2020г., гр. Дубай, ОАЕ


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие на Международен панаир за парфюмерия и козметика Beautyworld Middle East (BWME), който ще се проведе в периода 31 май-2 юни 2020 г. в гр. Дубай, ОАЕ.

Това е най-голямото международно изложение за парфюмерия, козметика, етерични масла, тоалетни принадлежности, натурална СПА козметика и уелнес в Близкия изток. По време на изложбата ще бъдат представени широка гама нови и иновативни продукти за сектора. Огромният потенциал на пазара за красота, естетика и парфюми в региона привлича много широка аудитория. Това прави Beautyworld Middle East перфектната бизнес платформа за предприятия от всякакъв мащаб. Участието е много подходящо за навлизане на нови пазари в Близкия изток.

На BWME 2020 могат да вземат участие предприятия производители от парфюмерийно-козметичния бранш.

 Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. Да не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 2. Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД) съгласно Условията за допустимост на ОПИК.

ИАНМСП организира участието на български фирми на Международен панаир за парфюмерия и козметика Beautyworld Middle East, 31 май-2 юни 2020 г., гр. Дубай, при следните условия:

 ИАНМСП поема разходите за:

 • Наем на необорудвана изложбена площ;
 • Национална идентификация на българския щанд;
 • Регистрационни и медийни такси;
 • Пропуски на изложителите;
 • Комунални услуги;
 • Услуги и консумативи в рамките на утвърдения бюджет.

Одобрените за участие предприятия, следва да поемат разходите за:

 • Проектиране, изграждане /наемане/ на конструкция за националния щанд с унифицирани работни места за всички участници, както и оборудване и аранжиране на щанда. Организацията е направена от Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК). Стойността на нестандартната конструкция на щанда е до 598,50 лева с ДДС за кв. м. За всички въпроси, касаещи изграждането, оборудването и заплащането на конструкцията може да се обръщате към г-жа Гергана Андреева, Изпълнителен директор на БНАЕМПК, тел.: 032/ 96 78 35, 032/ 96 78 34, имейл: office@bnaeopc.com.
 • Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите и други изложбени компоненти;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 • Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;
 • Удостоверение за код на икономическа дейност (КИД) на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието;
 • Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 • Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието; Участието Ви на събитието ще представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период. При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx
 • Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), предходната приключила финансова година, подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);
 • Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

Моля да се запознаете с Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП по проект и Правилата за поведение.

Крайният срок за подаване на заявка за участие е 20 декември 2019 г. (петък). Документите се подават по един от следните начини:

в деловодството на ИАНМСП или по куриер на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4;

– подписани с електронен подпис на имейл: оffice@sme.government.bg .

За допълнителна информация може да се обръщате към:

–        Магдалена Маджурова, младши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“,  тел. 02/ 940 79 70, имейл: m.madzhurova@sme.government.bg

–        Тереза Мутафова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7988, t.mutafova@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 06.01.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube