2020_00940-0001 Поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ИАНМСП”

Покана

Техническа спецификация

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Договор


 

Протокол 1


Съобщение


Доклад

Протокол 2

Протокол 3


Решение


Договор

Публикация АОП

Допълнително споразумение ОА-1-6

Обявление за изменение

 

 

 Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: