Покана за национално участие в Международно индустриално изложение INNOPROM 2020, 7-10.07.2020 г., гр. Екатеринбург, Руска Федерация


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международно индустриално изложение INNOPROM 2020, което ще се проведе в периода от 7 – 10.07.2020г. в гр. Екатеринбург, Руска Федерация.

Изложението се провежда ежегодно от 2010 г. насам и е основната индустриална, търговска и експортна платформа в Русия и един от ключовите проекти, които Министерството на промишлеността и търговията на Руската Федерация подкрепя. Около 80% от посетителите на изложението са професионални купувачи от цял свят и специалисти от индустриални предприятия, които взимат решения за въвеждане на нови продукти и технологии в производство.

В изложението може да се включат предприятия, занимаващи се с:

 • Машиностроене от следните сектори: авиационна индустрия, корабостроене, техника за повдигане и транспорт, селскостопанска техника, оборудване за минната промишленост, автомобилна индустрия, оборудване за металургия, инструментална техника, електроинженерство, инструменти за машиностроене, радио и електронно оборудване;
 • Автоматизация на процесите: автоматизация на индустриалните предприятия, роботика и роботизирани системи, интегрирани системи, измерване, контрол, диагностика, информационни и комуникационни технологии в промишлеността, хардуер и софтуер за автоматизация;
 • Енергетика, топлоенергетика: енергийни технологии и оборудване, управление на режимите на електрозахранване и топлоснабдяване, инструменти за електрически монтажни работи, средства за диагностика, разработки за ТЕЦ, котли, котелни, бойлери, радиатори
 • Металургия: металорежещо оборудване и инструменти, заваръчни машини и консумативи, промишлена роботика, машини за пресоване и коване, оборудване и консумативи за леене, довършителни работи и покритие;

Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 2. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД) съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за последната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“, подпис на представляващия и печат на предприятието.

ИАНМСП организира индивидуално участие на български фирми в INNOPROM 2020 при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • изложбена площ и щанд;
 • оборудване на щандa;
 • регистрационни/медийни такси;
 • консумативи и комунални услуги.

Фирмите, одобрени за участие в INNOPROM 2020 следва да поемат част от гореизброените разходи:

 • 15% от гореизброените разходи при първо участие в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП – 1 875 ,00 лв. (Удостоверява се със служебна проверка за последните три години в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите).
 • 20% от гореизброените разходи при второ или трето участие в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП – 2 500,00 лв. (Удостоверява се със служебна проверка за последните три години в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите).
 • 25% от гореизброените разходи при повече от три участия в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП – 3 125,00 лв. (Удостоверява се със служебна проверка за последните три години в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите).

Участието в български и международни специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 3. Удостоверение за код на икономическа дейност (КИД) на предприятието, издадено от Националния статистически институт, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието, което е издадено на база данни от последната приключила финансова година. Условия за допустимост
 4. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;

Участието в събитието представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период. При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие.

Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

 1. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Указания за попълване на Декларацията
 3. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и в чужбина, организирани от ИАНМСП;
 4. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

При интерес за участие в Международно индустриално изложение INNOPROM 2020, следва най-късно до 14.02.2020 г. (петък), предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на адрес: office@sme.government.bg

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Тереза Мутафова, тел. 02/ 940 79 88, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg

Александрина Иванова, тел. 02/ 940 79 76, e-mail: al.ivanova@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 31.01.2020
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube