Покана за участие в MachTech&InnoTech, 06-09.04.2020 г., Интер Експо Център, гр. София с удължен срок до 14.02.2020 г.


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ Ви информираме, че ИАНМСП организира участие с индивидуални щандове в Международно изложение за машини и технологии за металообработка MachTech&InnoTech, което ще се проведе в периода от 06 – 09.04.2020 г. в Интер Експо Център, гр. София.

MachTech&InnoTech е най-голямото изложение за машини и технологии за металообработка в България. На последното 11-то издание, което се стоя в 4 изложбени зали на обща площ от над 10 000 кв.м, бяха представени над 400 световни бранда и 190 компании от над 10 държави (40% ръст в сравнение с 2018 г.). Основните акценти бяха роботизация, автоматизация и 3D принтиране. Събитието привлече около 5 600 български и чуждестранни посетители (20% ръст в сравнение с 2018 г.). Организатор е Интер Експо Център ЕООД.

Участието се организира при следните условия:

ИАНМСП поема разходите на максимум 10 участника за

 • Наем на изложбена площ по 9 кв.м за всеки участник;
 • Регистрационна такса и включване в каталог.

Предприятието следва да осигури

 • Изграждането/наемането на конструкция и оборудване на индивидуален щанд за участието си. Разходите за изграждане, транспорт, застраховки, консумативи в т.ч. окабеляване, ток, вода, осветление, както и всички други услуги, заявени към организатора.

Предприятието участник поема всички други разходи като

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни).

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Кандидатстването за участие се извършва с подаване на следните документи:

 • Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за последната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“, подпис на представляващия и печат на предприятието. Моля да се запознаете с Условията за допустимост на ОПИК;
 • Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата с валидност 6 месеца (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 • Декларация за получени минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП(по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Моля да се запознаете с Указания за попълване на Декларацията.
 • Пакет документи във връзка с регламент (EС) №2016/679 от 27 април 2016 г. за обработване на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

 

За допълнителна информация може да се обръщате към:

 • Тереза Мутафова, тел. 02/ 940 79 88, имейл: mutafova@sme.government.bg
 • Александрина Иванова, тел. 02/ 940 7976, имейл: al.ivanova@sme.government.bg

 

Крайният срок за подаване на заявка и документи за участие с индивидуален щанд в MachTech&InnoTech 2020 г. е 14.02.2020 г. (петък) до:

 • ИАНМСП, „Деловодство“, ул. Леге 2-4, 1000 София или
 • с електронен подпис до office@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 06.02.2020
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: