Покана за участие в Международна специализирана изложба за храни и напитки Fancy Food Show, 28 – 30.06.2020 г., гр. Ню Йорк, САЩ

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани за участие в Международна специализирана изложба за храни и напитки Fancy Food Show, 28-30.06.2020 г., гр. Ню Йорк, САЩ.

Fancy Food Show 2020, която ще се проведе за 66-та поредна година, е една от най-значимите търговски изложби за навлизане на американския пазар. Представени са над 2 400 компании с над 200 000 продукта. Около 20 държави организират национални участия.

Участието се организира при следните условия:

 ИАНМСП поема разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Фирмите, одобрени за участие в Fancy Food Show 2020 следва да поемат част от гореизброените разходи:

 • 15% при първо участие на предприятието в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП, 1 350 лв. (хиляда триста и петдесет лева).
 • 20% при второ или трето участие на предприятието в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП, 1 800 лв. (хиляда и осемстотин лева).
 • 25% при повече от три участия на предприятието в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП, 2 250 лв. (две хиляди двеста и петдесет лева).

Както и всички други разходи:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правила и документи за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП и финансирани с бюджетни средства.

 • Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
 • Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 • Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;

Участието ще представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период.  При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Моля да се запознаете с Правила за поведение.

При интерес за участие в изложбата, предприятието следва най-късно до 28.02.2020 г., (петък) да подаде изискуемите документи на адрес:

 • ИАНМСП, Деловедство, ул. „Леге” 2-4, 1000 София или
 • С електронен подпис на управителя на електронния адрес на ИАНМСП office@sme.government.bg.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

 • Тереза Мутафова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, тел. 02/ 940 7988, имейл: t.mutafova@sme.government.bg
 • Александрина Иванова, младши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7976, имейл: al.ivanova@sme.government.bgСтраницата е редактирана последно на: 12.02.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: