Покана за национално участие в международната специализирана изложба за биопродукти BioFach America – All Things Organic 2020 (24 – 26.09.2020, Филаделфия, САЩ)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани за участие в международната специализирана изложба за биопродукти BioFach America – All Things Organic 2020, която ще се проведе в периода 24 – 26.09.2020 в гр. Филаделфия, САЩ.

BioFach America – All Things Organic 2020 е най-голямото и значимо изложение за биологични продукти на източното крайбрежие на САЩ. През 2018 г. участие в него са взели 201 изложители и е било посетено от над 27 000 посетители.

Участието се организира при следните условия:

ИАНМСП поема разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Фирмите, одобрени за участие в BioFach America – All Things Organic 2020 следва да поемат част от гореизброените разходи:

 • 15% при първо участие на предприятието в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП – 2 625,00 лв. (две хиляди шестотин двадесет и пет лева).
 • 20% при второ или трето участие на предприятието в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП – 3 500,00 лв. (три хиляди и петстотин лева).
 • 25% при повече от три участия на предприятието в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП – 4 375,00 лв. (четири хиляди триста седемдесет и пет лева).

Както и всички други разходи:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на следната интернет страница: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правила и документи за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП и финансирани с бюджетни средства.

 • Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
 • Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 • Декларация за получените минимални помощи (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;

Участието ще представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период.  При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на следните интернет страници:

www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Моля да се запознаете с Правила за поведение.

При интерес за участие в изложбата, предприятието следва най-късно до 9 март 2020 г., (понеделник) да подаде изискуемите документи на адрес:

 • ИАНМСП, Деловодство, ул. „Леге” 2-4, 1000 София или
 • С електронен подпис на управителя на електронния адрес на ИАНМСП office@sme.government.bg.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

 • Росица Асенова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, тел. 02/ 940 7980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg
 • Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bgСтраницата е редактирана последно на: 12.02.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: