Покана за участие в Международно изложение за собствени марки PLMA’s Private Label Trade Show, 15-17 ноември 2020, гр. Чикаго, САЩ

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ към Министъра на икономиката, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международно изложение за собствени марки PLMA’s Private Label Trade Show, което ще се проведе в периода 15-17 ноември 2020, гр. Чикаго, САЩ.

PLMA’s Private Label Trade Show е най-голямото и престижно изложение от общ характер за производители на собствени/търговски марки. Събитието се организира от Асоциацията на производителите на собствени марки (PLMA) – най-голямото по рода си сдружение, чиито членове наброяват близо 3500 души. Провежда ежегодно в продължение на над 35 години. На изданието през 2020 се очаква участие да вземат повече от 1500 изложители от над 55 държави, които ще имат възможността да изложат своите продукти. Палатите са разделени на две тематични зали – хранителни и нехранителни. В съпътстващи семинари водещи консултанти и хора от индустрията ще представят най-актуалните изследвания и данни за собствените марки.

ИАНМСП организира участието на български предприятия, като приоритетно ще бъде участието на фирми от сектор ХВП, в международното изложение PLMA’s Private Label Trade Show, което ще се проведе в периода 15-17 ноември 2020, в гр. Чикаго, САЩ при следните условия:

 Агенцията поема разходите за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • Регистрация на изложителите;
 • Регистрационни такси и/или медийни такси;
 • Пропуски на изложителите;
 • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

 Одобрените за участие предприятия, следва да поемат част от гореизброените разходи както следва:

 • 15 % от разходите за наем на изложбена площ, изграждане и конструкция на щанда, регистрационни / медийни такси и др. за първо участие на предприятието в организирани от ИАНМСП международни изложби в чужбина, в размер на 1 725,00 лв. (Удостоверява се със служебна проверка за последните три години в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите).
 • 20% от разходите за наем на изложбена площ, изграждане и конструкция на щанда, регистрационни / медийни такси и др. за второ или трето участие на предприятието в организирани от ИАНМСП международни изложби в чужбина, в размер на 2 300,00 лв. (Удостоверява се със служебна проверка за последните три години в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите).
 • 25% от разходите за наем на изложбена площ, изграждане и конструкция на щанда, регистрационни / медийни такси и др. за повече от три участия на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина, в размер на 2 875,00 лв. (Удостоверява се със служебна проверка за последните три години в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите).

Както и всички други разходи за:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието на (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги и оборудване, извън изброените в Общите условия за участие.
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

 Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx   .

Кандидатстването за участие се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правила за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП и финансирани с бюджетни средства:

–    Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

–    Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);

–    Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието; Участието Ви на събитието ще представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период. При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

–    Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

–    Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);

–    Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

Моля да се запознаете с Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП и финансирани с бюджетни средства и Правилата за поведение.

 При интерес за участие в изложбата, следва най-късно до 20.03.2020 г. (петък) включително, предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg  Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

След одобрение на предприятието кандидат, ИАНМСП ще Ви уведоми с официално писмо.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

 • Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg.
 • Магдалена Маджурова, младши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7970, e-mail: m.madzhurova@sme.government.bgСтраницата е редактирана последно на: 13.02.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: