Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е разработила и внедрила модул за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път, без необходимост от физическо присъствие в деловодството на агенцията. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Системата за електронното връчване ползва услуга за удостоверяване на време на изпращане и получаване на документа/съобщението. Удостоверението за време (Електронен времеви печат по Регламент (ЕС) № 910/20141) е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент. Практическата полза е възможността да се докаже пред съд или друго физическо или юридическо лице, че някакъв блок информация е съществувал преди някаква дата, час, минути и секунди.

Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg ) се поддържа и администрира от Държавна агенция „Електронно управление“ /ДА „ЕУ“/.

Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Има постигната договореност за издаване на едномесечен(от 18.03.2020 г.) безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят и онлайн възможност за заявяване на подписа.

Системата за сигурно електронно връчване е услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.

Предимства на Системата за сигурно електронно връчване:

  • Удостоверяване на време на изпращане на документи и съобщения от изпращача;
  • Удостоверяване на време на получаване на документи и съобщения от получателя;
  • Сигурност и защитеност на комуникацията;
  • Доказателствена тежест на комуникацията;
  • Гаранция за автентичност на обменените документи.

Помощна информация за начина на ползване на Системата за сигурно електронно връчване може да бъде намерена на адрес: https://edelivery.egov.bg/ или в приложения файл:

„Помощна информация за начина на ползване на Системата за сигурно електронно връчване“.
Страницата е редактирана последно на: 06.04.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: