Как да се възползва българският бизнес от възможността за участие в търгове за обществени поръчки по споразумението СЕТА

С Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и неговите държави – членки и Канада (СЕТА) се насърчават търговско-икономическите връзки между България и Канада, включително – гарантирането на високи стандарти във взаимоотношенията, свързани с търговията със стоки и услуги; също и в сфери като: защита на инвестициите; интелектуална собственост, обществени поръчки, правила за произход и др.

Настоящата информация е с фокус – влиянието на СЕТА (Раздел 19) върху участието в процедури за възлагане на обществени поръчки от страна на компании от ЕС, които в рамките на процедурата не си партнират с канадска корпоративна структура, доколкото последната сключва самостоятелно договори и извън регламента на Споразумението.

СЕТА, глава 19 –  https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/19.aspx?lang=eng

В резултат от разписание в СЕТА, фирмите от ЕС, сред които и българските фирми, ще са първите неканадски фирми, които ще бъдат допускани да участват в  търгове за предоставяне на стоки и услуги на федерално, провинциално и общинско ниво. Всяка година, канадското федерално правителство съвместно с провинциите и общините посредством обществени поръчки купуват стоки и услуги на стойност над 30 млрд. евро от частни компании. По данни от ОИСР, разходите за обществени поръчки за стоки и услуги съставляват близо 33% от разходите на федералното канадско правителство или малко повече от 13% от БВП на Канада.

Българските фирми, които се чувстват конкурентни, могат заедно с другите европейските фирми, да участват в търгове, например за изграждането или модернизирането на пътища, пристанища или друга инфраструктура.

Възможностите за участие в обществени поръчки на федерално ниво в Канада, могат да бъдат видяни на правителствената уеб страница, в раздела,  регламентиращ правомощията на специализирания орган – Служба за обществени услуги и обществени поръчки“ (Public Services and Procurement Canada/PSPC): https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/index-eng.html (англ/фр. език).

Достъпът до информационната база данни на правителствения орган е безплатен и без регистрация; с меню за бързо търсене, включващо: актуална информация от деня; информация по активни обяви с подробни данни за възложителя, предмета на обществената поръчка и региона на доставка. (https://buyandsell.gc.ca/)

Порталът информира за обществените поръчки на федерално ниво, като за процедури на стойност до 25 хил. долара, с делегирани правомощия по процедурите са и други ведомства и агенции. Базата данни предоставя на компаниите информация за реда за договаряне с федералното правителство и насоки за ефективно търсене на възможности, съответстващи на конкретния бизнес. Възможно е и абониране за електронно известяване за публикувани на правителствения сайт обяви за нови процедури или за актуализации на текущи такива. Федералното канадско правителство поддържа система с идентификационни номера на стоки и услуги (GSIN), която улеснява идентифицирането на възможностите за възлагане на обществени поръчки. Кодът сочи продуктовата група стоки, предмет на обществената поръчка, и способства за това, заинтересованата компания, както да открие възможни партньорства, така и да открои местната конкуренция.

За да участват в процедури за обществени поръчки, европейските компании следва да покриват три основни изисквания:

  1. Същите да са сред изброените по реда на СЕТА субекти;
  2. Офертите им да са съобразени със стойностните ограничения по съответната процедура;
  3. Офертите да са по процедури, непопадащи в някое от изключенията, основани на различни специфики.

Процесът на възлагане на обществени поръчки

  1. Стартиране

Процесът на възлагане на обществена поръчка започва с официално искане от страна на канадския федерален орган до специализираната администрация – PSPC, която от своя страна стартира конкурсна процедура, освен в следните случаи: спешност; специфика на предмета на поръчката, или когато прогнозните разходи не надвишават: 25 хил. CAD за стоки и услуги; 100 хил. CAD – за архитектурни или инженерни услуги; и 100 хил. CAD по договори за услуги на канадската Агенция за международно развитие.

  1. Регистрация на доставчик

Заинтересованите компании от ЕС се регистрират в Информационна система за регистрация на доставчици (Supplier Registration Information System – SRI) и получават 15-цифрен бизнес номер за обществени поръчки (Procurement Business NumberPBN). Регистрацията в системата прави достъпни за федералните власти – името на европейската компания и нейните потенциални възможности:

https://buyandsell.gc.ca/for-businesses/selling-to-the-government-of-canada/register-as-a-supplier

Информация за обществени поръчки на ниво провинция Онтарио (най-населената провинция в Канада, на чиято територия е и канадската столица Отава), може да се открие в онлайн портала OTP, откъдето компаниите след безплатна регистрация, могат да изтеглят документи и да подават онлайн оферти:

https://ontariotenders.app.jaggaer.com/esop/nac-host/public/web/login.html

  1. Популяризиране на бизнеса

От съществено значение е европейската компания, вписана в SRI,  активно да популяризира своя бизнес, сочейки спектъра от стоки и услуги, които предоставя, както и конкурентните си предимства и потенциал. Канадските власти изразяват предпочитания към закупуване на продукти или услуги, които са екологично ориентирани. Такъв тип информация е препоръчително да бъде посочена в предложението до възлагащия орган.

  1. Набиране на оферти и оценка

PSPC използва няколко метода за набиране на оферти, като всеки от тях е със своя специфика. Препоръката е, кандидатстващата европейска фирма да следи информационната база данни (https://buyandsell.gc.ca/) за спецификите на всяка процедура, включително за методите на оценка на офертите, и детайлно да съобразява предложенията си по отделните секции на поръчката.

Компаниите е добре да се запознаят с Ръководство на стандартните клаузи и условия- “SACC”, което предлага в пълен текст или като препратка – общи условия по различните обществени поръчки; инструкции за следване, стандартизирани форми за попълване; ценова информация и условия за плащане, както и информация за статута на съответната поръчка.

https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual

Допълнителна информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки в контекста на СЕТА, (освен на федерално ниво, и на ниво – провинциални и териториални правителства) може да бъде открита на сайта на EUCCAN – корпоративна структура на 24 двустранни търговски камари и бизнес организации на ЕС и 3 асоциирани члена на други европейски държави (на англ. ез.):

https://euccan.com/publication-government-procurement-opportunities-for-eu-companies-in-canada/

Компетентен да разглежда спорове, свързани с процедури за възлагане на обществени поръчки в контекста на СЕТА, е Канадският международен търговски трибунал (CITT). Към настоящия момент няма канадски съдилища с аналогична компетентност, които да разглеждат спорове от подобно естество, породени в рамките на процедури за възлагане на обществени поръчки на провинциално и териториално ниво.
Страницата е редактирана последно на: 16.07.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube