Въпрос №1-6 „Съгласно чл. 37, ал 2 от ПУСНИФ 2020 г. всеки кандидат може да подаде едно проектно предложение. Съгласно чл. 17 ал. 3 от ПУСНИФ 2020 г. координаторът има статут на кандидат при съвместни проекти. Допустимо ли е едно юридическо лице да е координатор в едно проектно предложение и партньор в друго проектно предложение?“ с Вх. №46-00-260/24.08.2020 г.

Отговор:

Да, допустимо е едно юридическо лице да е координатор в едно проектно предложение и партньор в друго проектно предложение, при спазване на  чл. 32 ал. 1 от ПУСНИФ 2020 г. а именно: „Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за Научноизследователски и развойни проекти е до 500 000 лв. /петстотин хиляди лева/. Един кандидат не може да усвои самостоятелно повече от 750 000 лв. БФП, като тази стойност се отнася за сбора от заявената БФП от кандидата за текущата сесия, заедно с окончателно верифицираната БФП за целия проект за същия кандидат за предходните 4 сесии, независимо дали е усвоил БФП чрез самостоятелно участие или в партньорство. В случай на кандидатстване по сесия, по времето на която се изпълняват предходни сесии, от изпълняващите се сесии се взима предвид сумата на договорената БФП за изпълнение на съответното проектно предложение. Същото ограничение е приложимо и за партньорите.“
Страницата е редактирана последно на: 25.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube