Въпрос №1-7 „Относно 11-та сесия за набиране на проекти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” имам следните въпроси: – какъв е бюджетът на 11-та сесия за набиране на проекти; – могат ли университети да участват като партньори в проекти.“ с вх. № 46-00-252-2/24.08.2020 г.

Отговор:

По първи въпрос – Видно от публикуваната обява на сайта на ИАНМСП, настоящата сесия ще подкрепи българските фирми с бюджет от над 5 млн. лв.

По втори въпрос – Да, съгласно чл. 17. (2)  от ПУСНИФ 2020 г. допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие-търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

Съгласно §1 , т. 1 от ДР на ПУСНИФ 2020 „Организация за научни изследвания и разпространение на знания” означава субект (например университети или научноизследователски институти, агенции за технологичен трансфер, иновационни посредници, ориентирани към изследователска дейност физически или виртуални организации за сътрудничество), независимо от неговия правен статут (дали е учреден съгласно публичното или частното право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да извършва независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания/технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5 или експериментално развитие/технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7 или да разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания.
Страницата е редактирана последно на: 25.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube