Въпрос №1-8 „Във връзка с нашето намерение да кандидатстваме с проект по 11 сесия на НИФ, имаме следните въпроси, свързани с указанията за участие в сесията. 1. В публикуваната обява е указано: „Кандидатите подават конкурсна документация от 17.08.2020 г. до 17,30ч. на 17.09.2020 г., включително по електронен път с електронен подпис на интернет адрес https://edelivery.egov.bg/“ . Означава ли това, че документите могат да се подават и по досегашния начин – на хартиен носител? 2. При попълването на електронните форми на документите се натъкнахме на проблем с формата за Приложение 2. Тя е в PDF формат и при въвеждането на информация в колонките в Таблица „Експерти от Екипа по проекта“ (по-специално „публикации в научни списания…“, „професионален опит“), последните се препълват и става невъзможно да се редактира/визуализира въведената информация. Аналогичен проблем възниква и при попълването на таблицата „Инструменти и оборудване за изпълнението на проекта“. Как да се преодолее този проблем? Може ли тези таблици да бъдат изнесени като отделно приложение към Приложение 2?“ с Вх. №46-00-257 от 20.08.2020 г.

Отговор:

  1. Съгласно чл. 37., ал. 1 от „Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд ПУСНИФ – 2020 г. (ПУСНИФ-2016 г., утвърдени със заповед № РД-16- 812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД-16- 654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД-16- 1154/21.06.2019 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД-16- 701/11.08.2020г. на министъра на икономиката)  Заявление за участие в конкурсната сесия на НИФ и цялата документация, свързана с кандидатстването, се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или еквивалентен, на законния представител на кандидата или негов упълномощен представител, за което деловодството на ИАНМСП издава входящ номер. Документи, подадени по ред, различен от посочения, не се разглеждат.
  2. Във връзка с поставения от Вас въпрос беше извършена проверка на публикуваното приложение, която констатира наличието на описания технически проблем. Предвид това обстоятелство, приложеният PDF формат на „Приложение 2“ е редактиран и качен отново на интернет страниците на ИАНМСП и Държавна агенция „Електронно управление“.Страницата е редактирана последно на: 25.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube