Въпрос №1-9 „В документацията, публикувана на сайта се споменава доста често за „Организация за научни изследвания и разпространение на знания“. В „Правила за управление на средствата на НИФ“ (https://www.sme.government.bg/uploads/2016/08/PUSNIF_20162.pdf) не се споменава изрично дали следва това юридическо лице да изпълнява конкретен предмет на дейност. В този ред на мисли, нашият проект е свързан с недвижими имоти. Може ли партньорът ни и „организацията за научни изследвания“ да бъде агенция за недвижими имоти или консултантска агенция, които да ни предоставят всякакво ноу-хау, анализи, експертиза и тенденции на пазара на недвижими имоти? Предвидено е, че ако проектът е изпълнил 70% от Правилника за оценка, то той ще получи финансиране. Това означава ли, че ще се финансират проекти по дата на кандидатстване и изчерпване на сумата за финансиране.“ С вх. № 94-00-486/19.08.2020 г.

Отговор:

По първи въпрос:

Чл. 17. (1) Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или

еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

(2) Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие-търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

Съгласно §1 , т. 1 от ДР на ПУСНИФ 2020 „Организация за научни изследвания и разпространение на знания” означава субект (например университети или научноизследователски институти, агенции за технологичен трансфер, иновационни посредници, ориентирани към изследователска дейност физически или виртуални организации за сътрудничество), независимо от неговия правен статут (дали е учреден съгласно публичното или частното право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да извършва независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания/технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5 или експериментално развитие/технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7 или да разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания.

По втори въпрос:

Чл. 34, ал. 5 от ПУСНИФ 2020 „Класират се всички проекти, получили минимум 70% от максималния брой точки по всеки един от критериите „иновативност“ и „икономическа перспективност“. Според възможностите на бюджета на НИФ броят на проектните предложения, които се предлагат за финансиране в съответната сесия се определя съобразно стойността/размера на финансовия ангажимент, който може да поеме Агенцията за сключване на договори за финансиране на НИРД проекти за съответната календарна година. При наличен финансов ресурс и недостатъчен брой

класирани проекти, с решение на УС на НИФ по време на всяка конкурсна сесия, могат да бъдат класирани и проекти, получили минимум 60% от максималния брой точки по всеки един от критериите „иновативност“ и „икономическа перспективност“. В този случай се изготвя и представя на УС на НИФ нов списък с класирани проектни предложения за одобрение, като същият се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на Агенцията.

Чл. 41, ал. 4 от ПУСНИФ 2020 „При равен брой точки, кандидатите се класират по критерия от чл. 34, ал. 1 от настоящите правила – „иновативност на проекта“. В случай че кандидатите по този критерий имат равен брой точки, кандидатите се класират по критерия от чл. 34, ал. 1, т. 2 от настоящите правила – „икономическа перспективност“. При равен брой точки и по критерия „икономическа перспективност“, кандидатите се класират съобразно принципа „първи по ред, първи по право” в съответствие с регистрационния номер на проектното предложение.“
Страницата е редактирана последно на: 25.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube