Въпрос 1-11 „Натрупва ли помощта по НИФ от максимално 500 000 лв. с получената помощ de minimis, която е максимално 200 000 евро за период от три години? Натрупва ли помощта по НИФ от максимално 500 000 лв. с получена помощ по чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 – „Помощи за проекти за научно изследователска и развойна дейност“? Моля за конкретен отговор на въпросите с оглед правилното пресмятане на възможностите за съставяне на бюджет и правилното деклариране на данни в приложените образци.“ с вх. № №94-00-481/ от 18.08.2020 г.

Отговор:

1. Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд  (ПУСНИФ) са част от схемата за държавна помощ SA. 51359 „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“, докладвана от МФ на ЕК по установения ред в действащия Общ регламент за групово освобождаване (Регламент (ЕС) № 651/2014/ОРГО).

Държавната помощ по НИФ не  е помощ de minimis и не се натрупва с получените от кандидатите по НИФ помощи под режим de minimis.

2. Съгласно чл. 23 ал.5, изр. 2 от ПУСНИФ „Ако се констатира, че дейности, които са заявени за финансиране вече са финансирани с публични средства или ресурси на ЕС или държава-членка, вкл. с предоставени държавни и минимални помощи, предвидените средства за финансирането им се заличават служебно от бюджета на проекта. Държавната помощ по схемата не може да се натрупва с други държавни и минимални помощи за същите допустими разходи.
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube