Въпрос 1-12 „Допустими ли са проекти, които се изпълняват от едно стартиращо предприятие (Координатор) и научна организация – Висше държавно училище? В Правила за управление на средствата на националния иновационен фонд ПУСНИФ – 2020 г. не е изрично записано какъв трябва да е минималния опит на Ръководния персонал. Ако в проектът има включени лица на длъжност Ръководител проект и Ръководител фаза, какви са минималните изисквания за опит? Във връзка с изискването за финансов капацитет на кандидата (точка 6) и по конкретно 6.2.2 Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година и задълженията раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата , не трябва да е отрицателно число или по -голямо от 1.00. Разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година и задълженията раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата , не трябва да е 0. Моля за потвърждение, че под „стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи)“ се има в предвид единствено стойността на разходите за проекта на координатора, а не на целия проект в случай на партньорство. По отношение на въпрос номер 3 моля за потвърждение, че финансовия капацитет в 6.2.2 се изчислява по следната формула: Стойност на разходите по проекта на кандидата делено (Сумата на актива (а+б+в+г) в счетоводния баланс за последната приключена финансова година минус раздел „в“ Задължения в счетоводния баланс за последната приключена финансова година на кандидата). В случай, че продължителността на проекта е 18 месеца, а съществува изискване максимална продължителност на един етап да не надхвърля 12 месеца, как да се включи фаза Управление на проект? Допустимо ли е всеки етап да включва фаза за управление на проект.“ с вх. № 46-00-244-2/24.08.2020 г.

Отговор:

По първи въпрос:

Да, допустимо е. Чл. 17. (1) Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

(2) Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни

изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

Съгласно §1 , т. 1 от ДР на ПУСНИФ 2020 „Организация за научни изследвания и разпространение на знания” означава субект (например университети или научноизследователски институти, агенции за технологичен трансфер, иновационни посредници, ориентирани към изследователска дейност физически или виртуални организации за сътрудничество), независимо от неговия правен статут (дали е учреден съгласно публичното или частното право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да извършва независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания/технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5 или експериментално развитие/технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7 или да разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания. §1. т.20 от Допълнителните разпоредби на ПУСНИФ „стартиращо предприятие“ е кандидат/координатор/партньор, което има по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения;

По втори въпрос:

Не, няма минимални изисквания за опит. Трябва да се има в предвид, че в Приложение 2 „Форма за научноизследователски развоен проекти“  в т. 3.2. Специфични данни, в таблицата „Експерти от Екипа по проекта“ следва да посочите кратка професионална биография (CV) на всеки един от експертите, които ще участват в изпълнението на проекта като акцентирате върху релевантната експертиза и специфичната роля на всеки експерт за успешното изпълнение на проекта.

 

По трети въпрос:

В Раздел „В“  от Правилника за оценка на  проектните предложения т.6 Финансов капацитет на кандидатите/партньора/ите подробно са описани всички хипотези и конкретно в т.6.2.2. „Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи)“ и т.6.6.2. „Съотношението между стойността на разходите по проекта, които поема партньора (разходите, които поема партньора плюс заявеното финансиране по НИФ)“ По отношение на изчисляването на финансовия капацитет, това е от компетенцията на независимите експерти. Този раздел е част от Техническата и икономическа оценка на проектните предложения. Съгласно  чл. 40 (1)  от ПУСНИФ 2020 г. техническата и икономическата оценка на проектното предложение и финансовата оценка на бюджета на проекта се извършва от четирима външни независими експерти, като двама независими експерти извършват техническа и икономическа оценка, а двама независими експерти извършват финансова оценка на бюджета на проекта.

 

По четвърти въпрос:

В Приложение 2 „Форма за научноизследователски развоен проекти“ т.7 Изпълнение на проекта е упоменато, „че броя на фазите и тяхното наименование определяте Вие, в зависимост от общата логика на проекта.“
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube