Въпрос 1-3 „1. Като разходи за външни услуги могат ли да се включат следните услуги: Дизайн на машина с техническа документация, Дизайн и прототип на електронен контролен модул и други детайли на машината, Разкрояване и рязане на материали и детайли, Лабораторни измервания и анализ, Счетоводни услуги. 2. Като разходи за материали могат ли да се признаят разходи за активи, които не са квалифицирани като дълготрайни съгласно ЗКПО?“ с вх. № 94-00-493/26.08.2020 г.

Отговор:

По първи въпрос:

Чл. 31 (17) от ПУСНИФ 2020.  За разходи за външни услуги се считат: разходи по договори за възлагане на научни изследвания на принципа на сделката между несвързани лица, използвани изключително за целите на проекта.

(18) Разходите за външни услуги се договарят с физически лица или юридически лица по реда на Закона за задълженията и договорите или Търговския закон;

(20) Недопустимо е възлагането на външни услуги за следните дейности: изготвяне на отчети, управление на проекта, координиране на проекта, мониторинг на изпълнението.

(21) Не се признават за допустими разходи за външни услуги, чийто резултат от изпълнението им води до изработка на активи.

 

По втори въпрос:

Разходи за инструменти и оборудване

Чл. 31 (9) Разходите за дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (ДНА), планирани в бюджета на проекта, включват само разходите за начислените амортизационни отчисления за закупените ДМА и ДНА съгласно определените в Закона за корпоративното подоходно облагане годишни амортизационни норми. Допустимият дял на планираните разходи за амортизационни отчисления в бюджетно перо „Разходи за инструменти и оборудване” на всеки участник поотделно не може да надвишава 50 % от общите планирани разходи в бюджета на съответния участник.

Разходи за материали и консумативи

Чл. 31 (22) В това бюджетно перо могат да се планират единствено нови, неупотребявани материали и консумативи, които пряко са необходими за изпълнение на проекта;

(23) Допустими разходи могат да бъдат вода, електроенергия и/или топлинна енергия само за проекти, за чието изпълнение те представляват поне 50% от общите разходи за материали и консумативи по бюджета на всеки бенефициер/координатор или партньор/ри/.

Разходите за дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (ДНА), се планират в перо „Разходи за инструменти и оборудване“
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube