Въпрос 1-15 „Във връзка е подготвяне на проектната документация за кандидатстване с проект за НИФ изникнаха няколко въпроса. Предвиждаме партньорство с друго МСП (ние като Координатор сме МСП) и институт към БАН (като научна организация). В тази връзка от евентуалните партньори от БАН отправиха няколко запитвания: 1. Може ли от съответната научна организация да участват двама участници (т.е. малък брой) като ръководител, който ще съвместява и научна дейност, и още един участник?, 2. Има ли изискване относно това дали лицата, участници по проекта, както и ръководителя от страна на научната организация, трябва да са хабилитирани/нехабилитирани?, 3. Допустимо ли е към момента на кандидатстване съответното лице, участник в проекта, да не е в трудови правоотношения към съответния институт – т.е. да бъде назначен на граждански/трудов договор специално за целите на проекта?, 4. Допустимо ли е разходите на научната организация да са само за персонал/дневни ставки, тъй като в техните задачи не се предвижда експериментална работа/закупуване на оборудване. Съответно процентът БФП за тях да бъде по-нисък?“ с вх. № 46-00-254/19.08.2020 г.

Отговор:

По първи въпрос: Няма изискване за брой на участниците в проекта.

 

По втори въпрос:

Чл. 31. (1) от ПУСНИФ Персоналът по проекта се състои от основен и спомагателен персонал. Основният персонал по проекта включва длъжности, които попадат в категорията изследователи и/или технически персонал. Ръководните длъжности – ръководител на фаза и ръководител на проекта/екипа също са част от основния персонал по проекта. Ръководителите на фазите и ръководителят на проекта/екипа по функции са изследователи, като координират и ръководят изпълнението на проектните дейности/дейността на изследователите, техническия и помощния персонал по проекта.

(2) Разходите за персонал включват: разходи за основен персонал и разходи за спомагателен персонал, в т.ч. ръководител на проекта, изследователи, технически персонал и друг помощен персонал, доколкото те са ангажирани за съответния проект и съответната дейност.

Трябва да се има в предвид, че в приложение 2 форма за научноизследователски развоен проект  в т. 3.2. Специфични данни, в таблицата „Експерти от Екипа по проекта“ следва да посочите кратка професионална биография (CV) на всеки един от експертите, които ще участват в изпълнението на проекта като акцентирате върху релевантната експертиза и специфичната роля на всеки експерт за успешното изпълнение на проекта.

(4)Разходите за основен персонал се планират по отделни позиции с посочени в бюджета на проекта имена, длъжности, брой работни дни и дневни ставки. Тук се планират само имена и длъжности, които ще изпълняват основни дейности по отделните фази при изпълнението на съответния проект.

(5) Дневните ставки на основния персонал, планирани в бюджета, не могат да надхвърлят следните стойности с включени разходи за осигуровки за сметка на осигурителя:

1. За кандидат/партньор МСП:

1.1. Ръководен персонал – до 160,00 лева;

1.2. Старши изследователи – до 140,00 лева. Старши изследователи са лицата, които

притежават изследователски опит над 10 години;

1.3. Младши изследователи- до 120,00 лева. Младши изследователи са лицата,

които притежават изследователски опит до 10 години;

1.4. Технически персонал – до 70,00 лева.

2. За партньор организация за научни изследвания и разпространение на знания:

2.1. Ръководен персонал – до 160,00 лева;

2.2. Хабилитирани/Старши изследователи – до 140,00 лева;

2.3. Нехабилитирани/Младши изследователи- до 120,00 лева;

2.4. Технически персонал – до 70,00 лева.

 

По трети въпрос:

Чл. 31 (7) За изпълнението на съответен проект основният и спомагателният персонал трябва да бъде назначен по основно трудово правоотношение или допълнително трудово правоотношение, в т.ч. и по чл. 110 или чл. 111 от Кодекса на труда. В случаите когато ръководител на проекта е управител/изпълнителен директор на дружество с ограничена отговорност/ акционерно дружество-бенефициер или партньор по проекта, допустимо е функциите по проекта да се изпълняват и по договор за управление на дружеството.

 

По четвърти въпрос:

Чл.25 (4)  от ПУСНИФ 2020 Допустимият дял на разходите за персонал по научноизследователски развоен проект може да бъде до 70 % от общата стойност на разходите в бюджета на всеки участник. Делът на разходите за персонал в бюджета на партньор, който е организация за научни изследвания и разпространение на знания (научен институт или висше училище и др.), може да бъде до 90% при условие, че по отношение на общия бюджет на целия проект се спазва изискването, допустимият дял на разходите за персонал да бъде до 70% от общата стойност на проекта.

(5) Организацията за научни изследвания и разпространение на знания поема най-малко 10% от допустимите разходи по проекта.
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube