Въпрос 77: В Приложение 1.1. в последната таблица се изисква попълване на Разходи и Регламент при получена директна или индиректна помощ. Какво следва да се попълни в полето за Регламент, когато фирмата е получила безвъзмездна помощ за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ? В Разходи може ли да се попълни общо за преодоляване недостига на средства заради COVID-19 или е необходимо да се отразят по-конкретни разходи – за ел. енергия, хостинг, мобилни услуги, заплати, охрана, дезинфекция и др.

Отговор:

За да получите минимална помощ (помощ de minimis), предоставящият помощта, следва да се увери, че минималната помощ, за която кандидатствате, заедно с получените на територията на Република България други минимални помощи за период от три последователни години, включително текущата до датата на деклариране, не надхвърля съответните тавани за помощта de minimis:  до левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева), както и до левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева) за предприятията, осъществяващи шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение. Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България.

За да прецените дали получената от Вас помощ представлява минимална помощ и какъв е нейният размер, следва да проверите дали в Условията за кандидатстване, в договора/договорите, или в друг акт, който Ви дава право да получите помощта, предоставената Ви помощ не е описана като минимална помощ или помощ „de minimis”, или съответно не е посочен прагът за размера на помощта, който не следва да бъде превишаван. Помощ de minimis може да бъде предоставена на основание редица регламенти на ЕС, като например: Регламент (ЕС) № 1407/2013,изменящ Регламент (ЕО) № 1998/2006, Регламент (ЕС) № 1408/2013, приложим за селскостопанския сектор, изменя Регламент №1535/2007, Регламент (ЕС) № 360/2012 за дейности по услуги от общ икономически интерес и Регламент (ЕС), изменящ Регламент (ЕО) № 875/2007, приложим за  сектор рибарство и аквакултури. Ако и след тази проверка не постигнете увереност за вида и размера на помощта, следва да се обърнете към органа, предоставил помощта.
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: