Въпрос 78: Трябва ли всеки отделен документ, който е подписан на хартия и сканиран и се прикачва в т.6 на Формуляра да бъде подписан с КЕП или не? От Условията за кандидатстване стр. 15 т.10 втори параграф виждаме, че изискваните придружителни документи трябва да са само “подписани на хартия, сканирани и прикачени, като всички документи се представят на български…” В условията за кандидатстване се говори за подписване с КЕП само на самия Формуляр за кандидатстване. Но от филмчето на страницата на ИАНМСП виждаме, че в т.6 от проектното предложение прикачват файлове, всеки от които е с разширение …pdf,p7s – т.е. е подписан с КЕП. Кое е правилното?

Отговор:

На адрес https://www.sme.government.bg/?page_id=51249  са приложени  всички условия и критерии на кандидатстване по Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП. Кандидатите следва да отговарят на Условията за кандидатстване  по схемата.
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: