Въпрос 79: Бихме искали да сме сигурни, че правилно тълкуваме изискванията за подаването на проектно предложение чрез системата на ИСУН 2020, затова моля за вашето потвърждение на долните 2 въпроса. 1. Формуляра за кандидатстване трябва да се подпише с КЕП – моля за потвърждение. 2. Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец – Приложение 2 – трябва да се подпише с КЕП – моля за потвърждение. 3. Всички останали документи/изброени по-долу, които се прикачват към Формуляра за кандидатстване – трябва да се подписват и подпечатат на хартия и прикачат сканирани електронно – моля за потвърждение. • Декларация за минимални помощи – попълнена по образец – Приложение 1 за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.; • Декларация по чл.25 ал.2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец – Приложение 3; • Сканирано копие на сключен договор за предоставянето на консултантска услуга с доставчик, включен в Списъка на одобрените доставчици на ИКТ услуги – Приложение 3.1. • Декларация за съгласие за достъп до информация от НСИ – Приложение 4.

Отговор:

Съгласно Условията за кандидатстване и Правилата за изпълнение на процедурата, придружителните документи към Формуляра за кандидатстване се прикачат в т. 6 „Прикачени електронно подписани документи“, подписани на хартия, сканирани и прикачени във Формуляра преди подаването му.
Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: