Въпрос 81: Имам следните въпроси по процедура BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП”: 1. Във видеоклипа с указания за начина на кандидатстване, поместен на страницата на ИАНМСП, упоменавате, че под местонахождение в т. 2 Основни данни от формуляра за кандидатстване се разбира мястото на изпълнение на основната икономическа дейност на кандидата, а не седалището и адреса на управление. В отговора на въпрос 39, касаещ мястото на изпълнение на услугата в чл. 4.2 от Приложение 3.1 (Договор с доставчик), посочвате, че трябва да се впише седалището и адреса на управление на Възложителя. Това означава, че при дружества с различни населени места на изпълнение на основната икономическа дейност и на седалище и адрес на управление ще има разминаване в посочените населени места във формуляра за кандидатстване и в договора с доставчика. Как следва да се процедира в този случай? 2. В чл. 4.1 на образеца на договор с доставчик Приложение 3.1. е заложен срок на изпълнение на услугата в работни дни. Съгласно Условията за кандидатстване услугата следва да се изпълни в срок до 9 месеца от издаване на ваучера, следователно е релевантно в горепосочения член да се заложи срок на изпълнение “до 9 месеца от датата на издаване на ваучера“, което е невъзможно да се определи в работни дни, тъй като не е ясно кога точно ще се издаде ваучерът. Моля за потвърждение дали заложеният по този начин срок е допустим вариант.

Отговор:

  1. Като място на изпълнение на услугата по чл. 4.2 от Договора с доставчик се посочва седалището и адреса на управление на Възложителя.
  2. Срокът за изпълнение на договора, следва да се посочи в работни дни. Този срок трябва да попада в рамките на тези валидността на ваучера, а именно 9 месеца считано от датата на издаването му.Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: