Въпрос 87: 1. Във връзка със специфичните критерии за недопустимост (стр. 10) правилно ли е разбирането, че са допустими проектните предложения на икономически оператори, които имат седалище в населено място, попадащо в рамките на селски район, ако тези икономически оператори не са заявявали дейности за подпомагане и съответно не са получавали БФП по процедури в рамките на Програмата за развитие на селските райони? 2. Възможно ли е един кандидат да кандидатства за получаването и на двата ваучера, предвидени по процедурата?

Отговор:

  1. Съгласно указанията за кандидатстване, подкрепа по настоящата схема не могат да получават кандидати, които са микропредприятия по смисъла на чл. 3- 4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т.8.1 от Описанието на Общите условия от ПРСР за периода 2014-2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.
  2. По ваучерната схема кандидатът МСП не може да участва с повече от едно предложение и не може да получи повече от един ваучер. В случай че кандидатът МСП подаде повече от едно проектно предложение, то на оценка ще подлежи само първото подадено проектно предложение, а всички останали, подадени от него, няма да бъдат разглеждани и ще бъдат отхвърлени.Страницата е редактирана последно на: 27.08.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: