ИАНМСП е партньор в проекта за възраждане на селските райони в Дунавския макрорегион чрез развитие на кръговата биоикономика GoDanuBio

 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е партньор в  Дунавската международна програма „Екосистеми за насърчаване на сътрудничеството в селските и градските райони в Дунавския регион чрез управление на кръговата биоикономика“ – GoDanuBio, която се изпълнява от широк консорциум от публични и частни организации от 10 държави от Дунавския макрорегион – Австрия, България, Чехия, Германия, Хърватска, Унгария, Румъния, Словения, Словакия и Сърбия.

 

Близо 70% от участниците в проекта са клъстери, клъстерни асоциации и / или организации за подкрепа на бизнеса, чиято цел е да спомогне за значителната трансформация на Дунавските региони във всяка една от страните, които са изправени пред предизвикателствата на демографските промени, свързани с изселването на младите хора от селските райони, подтикнати от по-добрите възможности за работа в големите градове, което от своя страна води до застаряващо и все по-неквалифицирано население в провинцията.

 

Чрез GoDanuBio Дунавските региони могат да направят значителна трансформация, като бъдат изградени краткосрочни и дългосрочни стратегии за повишаване на привлекателността на селските райони като ключ към тяхното съживяване, създавайки условия за просперитет на младите специалисти.

 

В рамките на проекта циркулярната биоикономика ще се използва като инструмент за насърчаване на регионалното развитие, като се насърчи използването на биологични ресурси и процеси за разработване на нови продукти и услуги в селските райони, като катализира интердисциплинарното сътрудничество между производствените сектори за активно справяне с демографските промени. В този смисъл GoDanuBio ще работи активно върху управлението, обмена на знания и разгръщане на потенциала на производствените вериги на биопродукти, което да доведе до икономическо развитие на селските райони.

 

Партньорите си поставят цел до декември 2022 г. да:

 

  • Идентифицират местните участници, да установят междусекторно сътрудничество и да докажат ползите от биоикономиката,
  • Да разкрие селско-градските, междурегионалните и международните възможности за сътрудничество за прилагане на кръговата биоикономика на практика в целия Дунавски макрорегион;
  • Разработят екосистема за систематично управление с участници от местната и държавната власт, индустрията, академичните среди и граждански организации.

 

Продължителността на проекта е 30 месеца с бюджет от 2 713 796,50 евро.

 

Партньори: BIOPRO Baden-Württemberg (Lead Partner), Cluster Agentur Baden-Württemberg, Poly4EmI/Anteja ECG d.o.o, Romanian Cluster Association, IFKA Public Benefit Non-profit Limited Company for the Development of the Industry, Bulgarian Employers’ Association of Innovative Technologies (BRAIT), Ministry of Education, Science and Sport – Slovenja, Bioeconomy Cluster – Slovenija, Ministry of Economy, Energy and Business Environment of Romania, National Cluster Association – CZ, Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency, Croatian Wood Cluster, Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts of the Republic of Croatia, Ghelinta Commune, Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur Ltd, Styrian Technology Park, City of Sigmaringen, Kosice Self-governing region, Regional Agency for the Development of Small and Medium Size Enterprises Alma Mons Ltd, Provincial Secretariat for Regional Development, Interregional Cooperation and Local Self-Government, Healthy Cities of the Czech Republic, Association of Towns and Communities of Slovakia, EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald / Regionalmanagement Mühviertel, Association of communes of Romania, ICLEI – Local Governments for Sustainability, European Secretariat

 
Страницата е редактирана последно на: 03.09.2020Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: