Въпрос 1-8 „Допустими ли са следните видове външни услуги: Маркетингово проучване и стратегия за пазарна реализация, Техническа оценка, Икономическа оценка“ с вх. №46-00-244-7/01.09.2020 г.

Отговор:

Съгласно чл.31, ал.17 на ПУСНИФ 2020 г. за разходи за външни услуги се считат: разходи по договори за възлагане на научни изследвания на принципа на сделката между несвързани лица, използвани изключително за целите на проекта.

Разходите за външни услуги са допустими, ако дейностите по изпълнението им попадат към определената категория научно-изследователска и развойна дейност, а именно: Индустриални научни изследвания и/или Експериментално развитие.

Съгласно чл.31, ал.20 на ПУСНИФ 2020 г. е недопустимо възлагането на външни услуги за следните дейности: изготвяне на отчети, управление на проекта, координиране на проекта, мониторинг на изпълнението.
Страницата е редактирана последно на: 03.09.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: