Въпрос 1-17 „В член 37 на ПУСНИФ е записано, че кандидатстването „… се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или еквивалентен, на законния представител на кандидата или негов упълномощен представител“. В Правилника за оценка е записано „… Упълномощен представител на кандидата може да бъде всяко лице, различно от законния представител и упълномощено по следния ред: – Адвокат – с писмено пълномощно; – Друго лице/други лица – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа“. В качения на сайта ви видеоклип с инструкции за кандидатстване се казва, че кандидатът първо трябва да направи регистрация като физическо, а след това и като юридическо лице. В сектора за регистрация на юридическо лице на https://edelivery.egov.bg/ обаче е записано „… С цел осигуряване на сигурност на профила и на цялостния процес по заявяване и получаване на електронни административни услуги и връчване на административни актове, към настоящия момент подаване на заявление за присъединяване на ЮЛ чрез пълномощник не е възможно.“ Което ограничава възможността за подаване на предложение да става с нотариално заверено пълномощно от физическо лице. В тази връзка, бихте ли отговорили официално дали проектна документация може да бъде подадена през профил на физическо лице (опцията съществува), като към другите документи бъде прикачено и надлежно пълномощно. „ с вх. № 46-00-266/27.08.2020 г.

Отговор:

За извършване на регистрация в портала на интернет страницата на Държавна агенция „Електронно управление“ ( на https://edelivery.egov.bg/ ) е записано „… С цел осигуряване на сигурност на профила и на цялостния процес по заявяване и получаване на електронни административни услуги и връчване на административни актове, към настоящия момент подаване на заявление за присъединяване на ЮЛ чрез пълномощник не е възможно.“. Във връзка с това обстоятелство, следва представляващия/те фирмата да подаде/ат заявление за присъединение на Юридическото лице към ССЕВ, като в заявлението има възможност същия да посочи лицето, което ще бъде администратор на профила. Заявлението следва да бъде подписано и от администратора на профила.

Предвид горното администратора на профила ще може да подаде цялата конкурсна документация, като задължително представи и пълномощно съгласно Правилника за оценка на проектни предложения.

Конкурсната документация може да бъде подадена и чрез профил на физическо лице през Системата за сигурно електронно връчване, като следва да представите и пълномощно съгласно Правилника за оценка на проектни предложения.
Страницата е редактирана последно на: 03.09.2020
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube