Въпрос 110: свързан с Процедурата BG16RFOP002-2.083 – „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Компанията ни осъществява както допустима, така и недопустима дейност по отношение на Процедурата. Основната дейност на компанията е в допустим сектор, а допълнителната – в недопуспим. Ако кандидатстваме за ваучери тип 2 – Група 2 – ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, това означава ли, че услугите, които ползваме, могат да се прилагат само в дейността на компанията в допустимия сектор?

Отговор:

Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ се предоставя само за дейностите в допустимите сектори. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данните, посочени от кандидатите във Формуляра за кандидатстване, и служебни проверки чрез Мониторстат и НСИ.
Страницата е редактирана последно на: 04.09.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: