Въпрос 111: Бихме искали уточнение относно програмата за ИТ ваучери. Принципно в програмата е записано кои са допустимите сектори, включително и в един от вашите отговори: https://www.sme.government.bg/?p=51504 В един друг отговор обаче е посочено, че всички микро, малки и средни предприятия могат да кандидастват: https://www.sme.government.bg/?p=51575. Ако може да препотвърдите, за да сме напълно сигурни.

Отговор:

Допустими за финансиране чрез ваучерната схема са кандидати, които отговарят на следните изисквания:

– да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон; 

– да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от  Закона за малките и средни предприятия;

– да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги.
Страницата е редактирана последно на: 09.09.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: