Въпрос 112: Във връзка с кандидатстване по процедура за ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги, получихме въпрос от Оценителната комисия “че следва да представите задължително изискуемите документи, попълнени коректно, съгласно “Критерии за оценка“ (Приложение 7), а именно: 1. Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец, подписана от лице с право да представлява кандидата и сканирана.” Запознахме се отново с Приложение 7 както и с публикуване от Вас документи, но никъде не намерихме посочената от Вас справка. Моля за информация от къде можем да я намерим и къде в насоките за кандидатстване или в някой друг документ е написано че следва да я представим.

Отговор:

Всички необходими документи са достъпни на интернет адрес:

https://www.mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-i-ukazaniya-za-popalvane-12-285.html 

Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия, както Указанията за нейното попълване и Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП

 
Страницата е редактирана последно на: 09.09.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: