Въпрос с №1-18 „По раздел А от Правилника: 1. т.11 и 12 на стр.8 и 9 -“Удостоверение за актуално състояние” Въпрос: Изготвя ли се от участника или се доставя от Агенцията по “служебен път”? 2. т.13 на стр.9- “Удостоверение от НСИ” Въпрос: Изготвя ли се от участника или се доставя от Агенцията по “служебен път” ? 3. т.14 “Удостоверение за липса на задължения” Въпрос: Изготвя ли се от участника или се доставя от Агенцията по “служебен път” ? Изобщо кои от документите са изискуеми за предоставяне от участниците и кои се предоставят от Агенцията по служебен път? Малко не се разбира в правилника. 5. т. 7-Приложение 5 “Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/нефинансиране от други източници” Одобрени сме за съфинансиране по програма minimis за участие в Междунар. изложба-Булмедика, Булдентал, Дерма & Естетика 2020 г. Въпрос: Трябва ли да регистрираме тази помощ в Приложение 5, при положение, че не сме я получили реално, че вече за 3-ти път се променя датата, и че не е ясно дали тази година ще се състои, и дали изобщо ще важи за следваща година? 6. Ние кандидатстваме за изработване на апарат, който ще достигне до ниво на технологична готовност TRL7 (тоест TRL3-5 и TRL6-7). Въпрос: Как е правилно да се нарече апарат, който достига технологична готовност TRL7: “работен модел”, “лабораторен модел”, “прототип”? 7. Ние сме ООД с 4-ма управители с равни дялове. По Дружествен договор представляваме фирмата заедно и поотделно. Въпрос: Може ли документите при кандидатстването да се подпишат само от 1 управител, който има и електронен подпис? Това е много съществен за нас въпрос, защото сме 4-ма управители, както вече казах, представляваме фирмата и поотделно!“ с вх. №46-00270/01.09.2020 г.

Отговор:

По т. 1 – Съгласно Раздел а т. 12 от Правилника „В случай, че партньорът/ите са регистрирани по Закона за регистър БУЛСТАТ/Закона за търговския регистър, към момента на подаване на конкурсната документация, документът не се прилага, като се извършва служебна проверка в  регистър БУЛСТАТ/ Търговски регистър;

По т. 2 – Удостоверението от Националния статистически институт (НСИ) се представя от кандидата;

По т. 3 – Съгласно Раздел А, т. 14 „Удостоверението се изисква по служебен път от финансиращата институция“ В Правилника са указани ясно документите, които кандидатът трябва да представи. В забележки е указано, кои от тях се изискват служебно;

По т. 4 – Помощта, за която сте кандидатствали не е реализирана на практика и следователно не трябва да я регистрирате в Приложение 5;

По т. 5 – Съгласно Раздел III, „ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ,“  Глава XX “ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“, §1. „Термини и определения“, т. 121 подточка „Ж“ – TRL 7 е Прототип, демонстриран в операционна среда (ниво на технологична готовност 7 е значителна стъпка над ниво на технологична готовност 6, която изисква действителна демонстрация на прототип на системата в реална релевантна среда. Прототипът трябва да бъде близо до или в мащаба на планираната операционна/работна система, а демонстрацията трябва да се проведе в реална среда. Целта на този етап е премахване на инженерния и производствения риск.    Във връзка с гореизложеното следва апарата да се нарече прототип.

По т. 6 – Да, допустимо е да се подадат документите от управителя, който притежава  електронен подпис.

 

 

 

 
Страницата е редактирана последно на: 10.09.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube