Въпрос №1-9 „Допустими ли са следните видове длъжности: 1. За ръководен персонал – 7007 Ръководител, научна програма, който да ръководи цялостното изпълнение и управление на проекта и 7006 Ръководител звено, изследване и развитие, който да ръководи отделните фази и научноизследователския екип. 2. За младши изследователи – 2512 Софтуерни разработчици и 2519 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори.“ С вх. № Вх. №46-00-244-6/01.09.2020 г.

Отговор:

По т. 1: Съгласно чл. 31, ал. 1 от ПУНИФ 2020 г.: „Персоналът по проекта се състои от основен и спомагателен персонал. Основният персонал по проекта включва длъжности, които попадат в категорията изследователи и/или технически персонал. Ръководните длъжности – ръководител на фаза и ръководител на проекта/екипа също са част от основния персонал по проекта. Ръководителите на фазите и ръководителят на проекта/екипа по функции са изследователи, като координират и ръководят изпълнението на проектните дейности/дейността на изследователите, техническия и помощния персонал по проекта“.

Във връзка с гореизложеното следва, че посочените длъжности „Ръководител научна програма“ и „Ръководител звено, изследване и развитие” са допустими.

 

По т. 2: Посочените специалисти са допустими, ако отговарят на изискването на  чл. 31 ал. 5 т. 1.3 от ПУСНИФ 2020 г. – „Младши изследователи са лицата, които притежават изследователски опит до 10 години“.
Страницата е редактирана последно на: 10.09.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube