Въпрос 1-10 „1. В документацията е посочено, че е допустим финансов лизинг за придобиване на инструменти и оборудване необходими за разработката. Има ли изискване да е предоставен от лицензирана финансова институция или може да се използва и самия производител на активите? 2. Допустимо ли е да се закупят активи, чиято стойност надвишава значително общата допустима сума за целта по проекта, като разликата ще бъде поета от кандидата. В бюджета в такъв случай, възможно ли е да бъде включена реалната амортизация на активите за срока на използване по проекта? 3. Допустимо ли е да се участва с иновация, която вече е защитена с патент, но като теоритична разработка. В рамките на проекта се предвижда създаването и изпитването на реална система.“ с вх. № 46-00-254/19.08.2020 г.

Отговор:

По първи въпрос:

Не, няма изискване да е предоставен от лицензирана финансова институция. За закупуване по проект, финансиран по схемата, трябва да се планират за закупуване единствено нови, неупотребявани ДМА и ДНА. / Чл. 31, ал.10/

Съгласно чл. 31, ал. 15 от ПУСНИФ 2020 бенефициерът може да придобие собствеността върху планирани в бюджета дълготрайни материални и нематериални активи чрез покупка или чрез договор за финансов лизинг. Разходите за наем/оперативен лизинг на активи, инструменти и оборудване не са допустими за финансиране по схемата. Придобиването на дълготрайни активи, при условията на договор за финансов лизинг е допустимо само с прехвърляне на собствеността върху активите с изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от приключване на последния етап от изпълнението на проекта. Допустими разходи, извършени във връзка с лизингови операции, са единствено лизинговите вноски за всеки етап от изпълнение на проекта, които са дължими и платени в рамките на същия етап, до приключване на последния етап от изпълнение на проекта.

 

По втори въпрос:

Чл. 31, ал. 9 Разходите за дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (ДНА), планирани в бюджета на проекта, включват само разходите за начислените амортизационни отчисления за закупените ДМА и ДНА съгласно определените в Закона за корпоративното подоходно облагане годишни амортизационни норми. Допустимият дял на планираните разходи за амортизационни отчисления в бюджетно перо „Разходи за инструменти и оборудване” на всеки участник поотделно не може да надвишава 50 % от общите планирани разходи в бюджета на съответния участник.

 

По трети въпрос:

Чл. 34. (1) т. 1 подточка 1.1 буква /в/ доколко резултатите от проекта могат да доведат до постигане на ново и значимо научно или технологично постижение (включително такова, водещо до придобиване на патент – необходимо е да се представят доказателства, които биха били достатъчно основание за оценката по този критерий).
Страницата е редактирана последно на: 10.09.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube