Въпрос 1-2 „Във връзка с публикувания правилник за оценка на проектни предложения по 11 сесия на НИФ имам следното питане: Въпрос 1: В Раздел Г: ИНОВАТИВНОСТ НА ПРОЕКТА от правилника за оценка: Kритерий 3. Разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност: В случай че разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност:TRL 5 се оценява с 6 точки по критерия В случай че разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност:TRL 4 се оценява с 3 точки по критерия В случай че разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност:TRL 3 се оценява с 0 точки по критерия Същевременно в Раздел Д: ИКОНОМИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВНОСТ Критерий 2 повтаря дословно предходния Критерий 3: 2. Разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност: В случай че разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност:TRL 7 се оценява с 6 точки по критерия В случай че разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност:TRL 6 се оценява с 3 точки по критерия В случай че разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност:TRL 8 или 9 се оценява с 0 точки по критерия Моля за вашето становище защо в правилника за оценка има повторение на един и същ критерий и как се тълкува всеки един от тях. Също така ако разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга може да достигне до степен на технологично ниво на готовност:TRL 7 това означава ли че ще получи 6 точки и по двата критерия? Въпрос 2: В коя секция от Приложение 2 Форма за НИРП следва да се представи и обоснове нивото на технологична готовност, до което ще достигне разработвания/разработваната с проекта продукт/технология/услуга с оглед горепосочените критерии за оценка. Въпрос 3: След като в ПУСНИФ изрично е заложено че дейностите трябва да включват задължително и ИНИ и ЕР (тоест технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7 ) – Чл. 25. (1) Не могат да се планират разходи само за „индустриални научни изследвания”/технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL5/ Това не означава ли че разработваната по проекта иновация задължително трябва да достигне до TRL 6 или 7? Въпрос 4: Моля дайте пояснение във връзка с категориите експертен персонал по проекта какво се разбира под категория „Технически персонал“. Никъде не виждам дадено определение. Също така относно категорията Старши и младши изследователи има ли изисквания за минимална образователна степен или изискването касае единствено опита, който притежава съответното лица? с вх. № 94-00-510/10.09.2020 г.

Отговор:

По първи въпрос:

Чл. 18. (1) от ПУСНИФ 2020 Научноизследователските развойни проекти са съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, технологии и услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти, технологии или услуги. Всяко предложение се оценява доколко то се явява новост. По отношение на помощите за проекти за научноизследователска и развойна дейност, финансират се части /дейности или задачи/ от научноизследователския проект, които попадат в обхвата от TRL 3 до TRL 7 на технологичните нива на готовност или в една от следните категории:

а) индустриални научни изследвания или технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5;

б) експериментално развитие или технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7.

(2) Не се допуска финансиране по проекта на цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга (не достига до технологични нива на готовност от TRL 8 до TRL 9).

(3) Класификацията в дадена категория е задължително да се извършва по хронологичен ред, като се разгръща последователно във времето започвайки от технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5 към дейности, по-близки до пазара – технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7. Съответно задача, която се провежда на по-късен етап от проекта, не може да се определи като технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5. По подобен начин дейност, която се провежда на по-ранен етап, не може да представлява технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7.

 

По втори въпрос:

т.5 Допустимост на проектната идея от Приложение 2 форма за НИРП.

 

По трети въпрос:

Чл. 25. (1) от ПУСНИФ Допустимите разходи са разходи по дейности за „индустриални научни изследвания”/технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5 и „експериментално развитие”/технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7. Не могат да се планират разходи само за „индустриални научни изследвания”/технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5.

 

По четвърти въпрос:

Чл. 31. (1) от ПУСНИФ 2020 Персоналът по проекта се състои от основен и спомагателен персонал. Основният персонал по проекта включва длъжности, които попадат в категорията изследователи и/или технически персонал. Алинея 6 на същия член упоменава,  че спомагателният персонал включва помощен персонал, който ще извършва помощни дейности по проекта. Тук се планират разходи за труд на счетоводител, юрист и други, които подпомагат и са свързани с изпълнението на проекта.

Трябва да се има в предвид, че в приложение 2 форма за научноизследователски развоен проект  в т. 3.2. Специфични данни, в таблицата „Експерти от Екипа по проекта“ следва да посочите кратка професионална биография (CV) на всеки един от експертите, които ще участват в изпълнението на проекта като акцентирате върху релевантната експертиза и специфичната роля на всеки експерт за успешното изпълнение на проекта.

 
Страницата е редактирана последно на: 14.09.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube