Въпрос 1-3 „1. Може ли да потвърдите, че проектно предложение за разработка на иновативен продукт/услуга на стартиращо МСП, което се планира самостоятелно (без партньор) е допустимо? Фирмата осъществява дейност в сферата на креативните индустрии; 2. Ако се предвиди партньорство, допустимо ли е водещият партньор да бъде стартиращото МСП; 3. В бланките на документите е посочено като пример 6 фази на проекта. Тази цифра само за ориентир ли е? Може ли фазите да са повече или по-малко, в зависимост от конкретния проект?; 4. Проектът може да включва основен и спомагателен персонал. ПУСНИФ съдържа информация за основния персонал, който се състои от ръководен персонал, старши изследовател, младши изследовател и технически персонал, заедно с максималните ставки на всеки експерт. Има ли предвидени позиции и за спомагателния персонал, както е посочено за основния? Има ли изисквания за максималните допустими ставки за спомагателния персонал или той следва да отговаря само на условието за формиране на разход до 25% от общите за персонал?; 5. Допустимо ли е сключване на граждански договор с физическо лице за възлагане на външна услуга за научно изследване или експериментално развитие? с рег. № 94-00-500/09.09.2020 г.

Отговор:

На въпрос 1 и 2 

Съгласно § 1. т. 20 от Допълнителни разпоредби на Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – 2020 „Стартиращо предприятие“ е кандидат/координатор/партньор, който има по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.

От определението следва, че стартиращото предприятие може да участва, като самостоятелен кандидат, като координатор на проект с партньори и като партньор по проект с друг координатор.

За да бъде допустимо проектното предложение на  стартиращото предприятие – самостоятелен кандидат трябва да покрива критериите за „иновативност“ и „икономическа перспективност“, съгласно изискванията на ПУСНИФ – 2020 г.

Вашата фирма осъществява дейност в сферата на креативните индустрии. Съгласно чл. 20, ал.1, т.4 на ПУСНИФ – 2020 г. тематичната област „нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ е допустима за финансиране от НИФ.

 

На въпрос 3 Броя на фазите и тяхната продължителност се определя от Кандидата, в зависимост от общата идея и продължителност на проекта.

 

На въпрос 4 Съгласно чл. 31, ал. 6 от ПУСНИФ 2020г. разходите за спомагателен персонал се планират като обща сума, поотделно в бюджетно перо ИНИ/технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5 и бюджетно перо ЕР/технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7, чиято максимална стойност може да бъде до 25% от основните разходи за персонал. Спомагателният персонал включва помощен персонал, който ще извършва помощни дейности по проекта. Тук се планират разходи за труд на счетоводител, юрист и други, които подпомагат и са свързани с изпълнението на проекта. В общата сума за спомагателен персонал се планират разходите за персонал, който ще извършва помощни дейности, с включени осигуровки за сметка на осигурителя. Разходите за спомагателен персонал се отчитат по отделни лица, длъжности, брой работни дни, възнаграждение и осигуровки за сметка на осигурителя. За спомагателен персонал няма определена дневна ставка, отчитането се извършва на база фактическа дневна ставка по трудово възнаграждение.

 

На въпрос 5 Сключването на граждански договор с физическо лице за възлагане на външна услуга е възможно, при изпълнени изискванията на чл. 76 ал.1, ал.2 и ал.3 от ПУСНИФ – 2020г., както следва :

– ал.1 – Разходи за външни услуги са разходи, направени при възлагане на отделни дейности на външен за бенефициера (координатора, партньора/рите) по проекта изпълнител, които могат да бъдат разходи по договори за възлагане на научни изследвания, на принципа на сделката между несвързани лица използвани изключително за проекта;

-ал.2 – Разходите за външни услуги се договарят с физически лица или юридически лица

по реда на Закона за задълженията и договорите или Търговския закон.

-ал.3 – Не се признават за допустими разходи по НИФ, отчетени разходи по договори за

изработка с последващо придобиване на активи.
Страницата е редактирана последно на: 14.09.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube