Въпрос 1-20 „Задължително ли е партньорът да участва в двата типа дейности Индустриални научни изследвания и Експериментално развитие. В нашият случай партньор е научна организация (университет) и планираме да се включи само в етапа на Индустриални научни изследвания. с № 46-00-244-14/10.09.2020 г.

Отговор:

Чл. 25. (1) от ПУСНИФ 2020 Допустимите разходи са разходи по дейности за „индустриални научни изследвания”/технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5 и „експериментално развитие”/технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7. Не могат да се планират разходи само за „индустриални научни изследвания”/технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5. (2) Планираните допустими разходи следва да са необходими за изпълнението на проекта, да са съотносими с фазите и дейностите по изпълнение на проектите и да отговорят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефективност и ефикасност на вложените средства.

§1. т. 1.  От ДР на ПУСНИФ 2020 „Организация за научни изследвания и разпространение на знания” означава субект (например университети или научноизследователски институти, агенции за технологичен трансфер, иновационни посредници, ориентирани към изследователска дейност физически или виртуални организации за сътрудничество), независимо от неговия правен статут (дали е учреден съгласно публичното или частното право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да извършва независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания/технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5 или експериментално развитие/технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7 или да разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания.
Страницата е редактирана последно на: 15.09.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube