Въпрос 1-21: „1. Може ли да потвърдите, че е допустимо сътрудничество между две български МСП, като и двете са предприятие-търговец по Търговския закон (т.е. проектно предложение без организация за научни изследвания и разпространение на знания)? 2. Външните услуги са за разходи по договори за възлагане на научни изследвания. Допустимо ли е услугата да бъде свързана с провеждането на научно изследване, но не и за самото провеждане на изследването (става въпрос за наем на сървър)? 3. В случай на отрицателен отговор на горния въпрос, допустим разход ли е наема на съвър в перо перо материали/ консумативи? 4. Трябва да се планира начална дата за стартиране на проекта в приложение 1. За тази цел, има ли приблизителен индикативен период за оценка и стартиране на проектните предложеня, тъй като не откриваме тази информация? 5. В обявата е записано, че един етап трябва да е между 3 и 12 месеца. Във формуляра обаче са заложени фази, като една фаза се състои от задачи, които се постигат чрез съответните дейности. Може ли да уточните какво имате предивд под етап? Под фаза и етап едно ли също ли се разбира? Или една фаза се разделя на отделни етапи, като всеки етап води до конретен резултат, постигнат от поставените задачи и изпълнени дейности?“ с вх. №94-00-500-1

Отговор:

По първи въпрос:

Чл. 17. (2) от ПУСНИФ  2020  Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

По втори въпрос:

Чл. 31, ал. 17 от ПУСНИФ 2020 За разходи за външни услуги се считат: разходи по договори за възлагане на научни изследвания на принципа на сделката между несвързани лица, използвани изключително за целите на проекта.

По трети въпрос:

Чл. 31, ал. 15 от ПУСНИФ 2020 Разходите за наем/оперативен лизинг на активи, инструменти и оборудване не са допустими за финансиране по схемата.

По четвърти въпрос:

Чл. 25 (3) от ПУСНИФ 2020 Допустимите разходи следва да са планирани в бюджета на проекта, като извършването им да бъде планирано след датата на подписване на договора за финансиране или началната дата за стартиране на проекта, която изрично е уговорена с договора за финансиране на проекта.

По пети въпрос:

Чл. 22, ал. (1) от ПУСНИФ 2020 Продължителността на научноизследователски развойни проекти е до 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране. (2) Всеки бенефициер сам определя продължителността на етапите, като: 1. минималната продължителност на един етап не може да е по-малко от 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране; 2. максималната продължителност на един етап не може да надхвърля 12 месеца считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране.

Чл. 18, ал. 3 от ПУСНИФ 2020 Всяка фаза се състои от съвкупност от задачи, броят на които се определя от кандидата. Една задача може да се състои от еднакви по характер дейности. Когато един проект обхваща различни задачи, всяка задача следва да бъде квалифицирана като попадаща в категориите „индустриални научни изследвания” или технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5, „експериментално развитие” или технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7. Класификацията в дадена категория не е задължително да се извършва по хронологичен ред, като се разгръща последователно във времето започвайки от „индустриални научни изследвания” към дейности, по-близки до пазара. Съответно задача, която се провежда на по – късен етап от проекта, може да се определи като „индустриално научно изследване”. По подобен начин дейност, която се провежда на по-ранен етап, може да представлява „експериментално развитие”. Класификацията в дадена категория е задължително да се извършва по хронологичен ред, като се разгръща последователно във времето започвайки от технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5 към дейности, по-близки до пазара – технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7. Съответно задача, която се провежда на по-късен етап от проекта, не може да се определи като технологични нива на готовност от TRL 3 до TRL 5. По подобен начин дейност, която се провежда на по-ранен етап, не може да представлява технологични нива на готовност от TRL 6 до TRL 7.

В т.7 „Изпълнение на проекти“  на Приложение 2 Форма за научноизследователски развоен проект подробно и с примери са описани фазите, задачите и дейностите необходими за реализацията  на проекта.
Страницата е редактирана последно на: 15.09.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube