ИАНМСП представя междинно класиране във Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия съобщава, че оценителната комисия за извършване на комплексна оценка по процедура № BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ извърши междинно класиране на български предприятия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оценителна сесия №1 от 01.09.2020 г.

Комисията изготви списъци с одобрените кандидати за получаване на ваучери тип 1 (на стойност 5000 лв. без ДДС) и тип 2 (на стойност 20 000 лв. без ДДС), които са преминали успешно оценката за съответствие с Критериите за оценка на програмата („I. Критерии за административно съответствие“ и „II. Критерии за допустимост“) към Условията за кандидатстване, както и списък с отхвърлените кандидати:

Списък с одобрени кандидати за получаване на Ваучер тип 1

Списък с одобрени кандидати за получаване на Ваучер тип 2

Списък с отхвърлени кандидати

До класираните кандидати Комисията изпрати покани за предоставяне на ваучери тип 1 и тип 2 от междинно класиране по първа оценителна сесия, както и за предоставяне на допълнителни документи съгласно Условията за кандидатстване. След като получените документи се разгледат от оценителната комисия, председателя на комисията ще уведоми по електронна поща и/или телефон кандидатите за датата и часът на връчване на ваучерите.

По индикативна програма ваучерната схема ще подкрепи 450 предприятия с бюджет над 9 милиона лева (9 180 000 лв.), които фирмите ще могат да изпълзват за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност. Българските компании ще могат да се възползват от услугите на близо 300  доставчици на ИКТ услуги, като пълен списък с одобрените фирми ще откриете в сайта на ИАНМСП: https://www.sme.government.bg/?page_id=49462

Целта на ваучерната схема е да подкрепи дигитализацията на българските предприятия, като улесни достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базирани на технологични решения бизнес модели, като същевременно с това им помогне в преодоляването на икономическите от пандемията COVID-19 и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството.

Ваучерната схема се осъществява по договор, подписан от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ с № BG16RFOP002-2.15-0002-C01 с наименование Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП) по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

 
Страницата е редактирана последно на: 24.09.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube