2020_00940-002 Поръчка с предмет : „Доставка на преносими компютри за нуждите на ИАНМСП“

Покана

Приложеине № 1 Техническа спецификация ИАНМСП

Приложение № 2 Техническо предложение ИАНМСП

Приложение № 3 Ценово предложение

Приложение №4 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Приложение №5 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Доклад

РешениеСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: