2020_00940-003 Поръчка с предмет : „Доставка на монитори за нуждите на ИАНМСП

Покана

Приложение № 1 Техническа Спецификация обособена позиция 1 след измененията

Приложение № 2 Техническо предложение – Монитори

Приложение № 3 Ценово предложение – Монитори

Приложение №4 -ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Приложение № 5 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Протокол 3

Доклад

Решение

Договор с приложения

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договорСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: