Национално участие на Международно специализирано изложение за храни и напитки WINE & GOURMET JAPAN 2021, 21.04-23.04.2021 г., гр. Токио, Япония

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международно специализирано изложение за храни и напитки WINE & GOURMET JAPAN 2021, което ще се проведе в периода 21-23.04.2021 г., гр. Токио, Япония.

WINE & GOURMET JAPAN е единственото специализирано международно изложение за вино, спиртни напитки и гурме храни в Япония, което се провежда в столицата Токио.

Изложението е част от голяма и единствена за Токио бизнес платформа за ХВП, състояща се от общо 6 паралелно провеждащи се събития: WGJ, FABEX, Dessert, Sweets & Bakery Festival, Premium.

Събитието има голяма интернационалност и се счита за основен механизъм за навлизане на чужди винопроизводители на японския пазар. Предлага се ефективна мачмейкинг програма и уникално по рода си медийно покритие на място на изложителите.

На изданието му през 2019 г. са представени над 1000 винени бранда.

Японският пазар на вино и спиртни напитки е стабилно развиващ се пазар, с ръст от над 300% при вноса им за последните 10 години. Само Токио е град с над 37 милиона потребители с БВП от 1,6 трилиона долара. От 2020 г. е в сила споразумение между ЕС и Япония за свободна търговия, което отваря вратите на българските производители за този пазар.

ИАНМСП организира национално участие в Международно специализирано изложение за храни и напитки WINE & GOURMET JAPAN 2021, при следните специфични условия:

Предвид усложнената епидемиологична обстановка в световен мащаб, породена от COVID-19, и рестриктивните мерки, наложени от правителството на Япония, не е възможно физическо присъствие на чуждестранни представители по време на събитието. В тази връзка, на всяко одобрено за участие предприятие ще бъде осигурен обучен на тема „Вино“ местен представител, владеещ японски и английски език, който да присъства на щанда и да презентира продукцията.

По време на изложбения период представителите на място ще имат директна интернет връзка с фирмите в България, която  при необходимост може да бъде използвана за комуникация и/ или представяне на допълнителна информация.

Агенцията поема разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Обучен местен представител на място за презентиране на продукцията;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Фирмите, одобрени за участие в WINE & GOURMET JAPAN, следва да поемат единствено разходите за транспорт, обработка и застраховка на експонати и други изложбени компоненти.

Задължително условие за участие е изпращането на мостри, придружени с описание на всеки продукт.

По едно вино от производител ще бъде включено и в отделен семинар, в който ще участват дистрибутори и търговци.

Предвид сериозните предизвикателства, пред които е изправен бизнеса в световен мащаб, участието в WINE & GOURMET JAPAN 2021 се превръща в уникална възможност за осъществяване на бизнес контакти с потенциални японски партньори.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правила и документи за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП и финансирани с бюджетни средства:

  1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
  2. Договор за участие, в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието. Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като бъдат одобрени за участие от ИАНМСП;
  3. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
  4. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;

Участието Ви на събитието ще представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период.  При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

  1. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
  2. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);
  3. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

При интерес за участие в изложбата, предприятието следва най-късно до 19.03.2021 г. (вкл.), да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

След одобрение на предприятието кандидат, ИАНМСП ще Ви уведоми с официално писмо.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg.

Кристин Житарска, старши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7986, e-mail: k.zhitarska@sme.government.bg.
Страницата е редактирана последно на: 15.03.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube