Покана за участие в Архитектурно-строителна седмица, 16 – 19.06.2021, ИЕЦ, гр. София


Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ Ви информираме, че Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие в международното изложение Архитектурно-строителна седмица, което ще се проведе в периода от 16 – 19 юни 2021 г.

Изложението се организира от Интер Експо Център – гр. София. В миналогодишното издание бяха представени над 200 фирми на над 10 000 кв.м изложбена площ и се включиха над 7 000 предприемачи, инвеститори, архитекти, инженери, строители, проектанти, дизайнери, преподаватели и представители на бизнеса от България и чужбина.

И тази година продължава тясното партньорство с професионални браншови организации – Камара на архитектите в България, Камара на строителите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Сдружение български врати, прозорци и фасади, Българска асоциация за изолации в строителството, Асоциация на професионалните озеленители, Национална асоциация на строителните предприемачи, Български съвет за устойчиво развитие, Асоциация на интериорите дизайнери в България, Визия за София, Български съюз на производителите на сглобяеми къщи, Университет по архитектура, строителство и геодезия.

ИАНМСП организира участието с индивидуални щандове за български малки и средни предприятия като поема разходите за:

 • Наем на изложбена площ и изграждане на щанд;
 • Оборудване, обзавеждане, консумативи;
 • Регистрационни и медийни такси;
 • Пропуски за изложители.

Предприятието участник поема всички други разходи като

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги към организатора на панаира.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 • Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД) съгласно Условията за допустимост на ОПИК.

      Кандидатстването за участие се извършва с подаване на следните документи:

 • Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. Моля да се запознаете с Условията за допустимост на ОПИК;
 • Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 • Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници;
 • Декларация за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Моля да се запознаете с Указания за попълване на декларацията.
 • Декларация за съгласие във връзка с регламент (EС) №2016/679  от 27 април 2016 г. за обработване на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR);

За допълнителна информация може да се обръщате към:

 • Тереза Мутафова, тел. 02/ 940 79 88, t.mutafova@sme.government.bg
 • Магдалена Маджурова, тел. 02/ 940 79 70, m.madzhurova@sme.government.bg

Крайният срок за подаване на заявка за участие в Архитектурно-строителна седмица, 16-19.06.2021, ИЕЦ, гр. София, е 25.05.2021 г. на адрес:

 • ИАНМСП, „Деловодство“, ул. Леге 2 – 4, 1000 София или
 • с електронен подпис на office@sme.government.bg.

Страницата е редактирана последно на: 19.05.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube