Покана за участие в международното изложение за финансови технологии Money20/20 Europe 2021 (21-23.09.2021, Амстердам, Нидерландия)

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международното изложение за финансови технологии Money20/20 Europe 2021 (21-23.09.2021, Амстердам, Нидерландия).

Money20/20 Europe е най-голямото Финтех събитие в Европа за 2021 г. В рамките на 3 дни компаниите от финтех сектора могат да представят България като финтех дестинация с цел привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната, както и възможност на финтех компании от страната да представят услугите и продуктите си пред международна публика.

ИАНМСП направи проучване сред бизнеса и деловите среди от сектора, които проявиха интерес за участие в изложението.

Цифровите финансови технологии, наричани още дигитални финансови технологии са термин, който описва с една дума всички финансови операции, използващи цифрови технологии, като например плащане по интернет, чрез мобилни устройства, както и употребата на електронните пари, без клоново банкиране и др. Безспорно това е един от най-нашумелите феномени през 21 век, силно разпространен както в развити, така и в развиващи се страни. Основната добавена стойност при употребата на цифровите технологии за потребителите е, че тези технологии правят финансовите услуги по-ефективни и ефикасни, прескачайки физическите бариери на традиционния банков клон, пазаруването във физически магазин и др. Не на последно място скоростта, достъпността и лекотата, с която се извършват финансови операции чрез цифровите технологии дават възможност на изключени от финансовия свят, хора, чиито финансови възможности са по-ограничени, да се използват от заобикалящите ги възможности.

Употребата на цифрови финансови услуги между възрастните, боравещи с цифрови технологии, в развити страни кат Австралия, Канада и Хонг Конг е приблизително 33 %, а според скорошно изследване на Mastercard Европа, в България този процент е почти двойно по-голям – 62 %.

Според друго от изследванията, направено по Програма за международно оценяване на учениците от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, на английски – PISA, подобни наблюдения се забелязват и при всички млади хора в България, включително при младежите под 18-годишна възраст. Конкретните данни на последното допитване на PISA в България за 2019 г. показват, че 47 % от младежите в България са уверени да ползват мобилни устройства за плащания, а над 70 % правят ежеседмични покупки онлайн. Международния опит показва, че създаването и развитието на финансово-технологични бизнеси се случва най-успешно в така наречените финансово-технологични (финтех) центрове/хъбове.

През 2019 г., компаниите произвеждащи и предлагащи дигитални финансови услуги в България са 123, от които 48 % с експортен потенциал и 90 % микро, малки и средни предприятия. През 2019 г. оборотът на финтех компаниите достигна близо 1,5 млрд. лева (1,24 % от БВП), а заетите в сектора над 9 300 души, 43 % от тях жени (в сравнение с 17 % в страните от ЕС). Що се отнася до инвестиции, 10 от 14 фондове за рисков капитал в България са инвестирали във финтех компании през 2019 г., а стойността на финтех инвестициите се равняват на над 30 % от всички инвестиции на фондове за рисков капитал за 2019 г.

ИАНМСП организира участието на български фирми в Money20/20 Europe 2021 със 100 % финансиране на разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Участниците заплащат всички други разходите за :

–        Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

–        Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

–        Заявени допълнителни услуги или оборудване, извън изброените в Общите условия за участие;

–        Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

–        Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
  2. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

  1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;
  2. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
  3. Удостоверение за код на икономическа дейност (КИД) на предприятието, издадено от Националния статистически институт, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието, което удостоверение следва да е издадено не по-късно от 1 (една) година преди подаване на документите за кандидатстване в конкретната проява. Условия за допустимост
  4. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;

Участието Ви на събитието ще представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период. При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

  1. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;
  2. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), за предходната приключила финансова година, подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Декларираната финансова година в т. 2 трябва да съвпада с отчетната финансова година на издадения КИД. (Указания за попълване на Декларацията). (Указания за попълване на Декларацията);
  3. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и в чужбина, организирани от ИАНМСП;
  4. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

При интерес за участие в Money20/20 Europe 2021, следва най-късно до 29.06.2021 г. (вторник), предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП. След одобрение на предприятието кандидат, ИАНМСП ще Ви уведоми с официално писмо.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Росица Асенова, Координатор на Проект – тел. 02/ 940 7980,

e-mail: r.assenova@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 16.06.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube