Покана за участие в Международно изложение за машини и технологии за металообработка MachTech & InnoTech Expo 2021, 14 – 17.09.2021 г., Интер Експо Център, гр. София

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ Ви информираме, че ИАНМСП организира участие в Международно изложение за машини и технологии за металообработка MachTech & InnoTech Expo 2021, което ще се проведе в периода от 14 – 17.09.2021 г. в Интер Експо Център, гр. София.

Профил на MACHTECH EXPO:

 • Машини за огъване и рязане н а листов материал
 • Машини за шлайфане и полиране н а листов материал
 • Машини за рязане и огъване на профили и тръби
 • Машини за закаляване и термообработка
 • Заваръчни машини и консумативи
 • Инструментална екипировка
 • Mашинно проектиране
 • Хидравлични и пневматични устройства и аксесоари
 • Рециклиране и опазване н а околната среда

Профил на INNOTECH EXPO:

 • Системи за индустриална автоматизация
 • Индустриални мрежи и софтуер
 • 3D принтиране
 • Електроника и роботика
 • Качествен контрол и тестване
 • Развойна дейност

През 2019 г. участие са взели 190 директни изложители от България, Полша, Унгария, Румъния, Турция, Италия, Германия, Австрия, Чехия и Гърция на обща изложбена площ от 10 000 кв.м. Изложението е било посетено от над 5 600 посетители, което е ръст от 20 % сравнено с 2018 година.

Участието се организира при следните условия:

ИАНМСП организира участие като покрива 100% от разходите за

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване, обзавеждане, консумативи;
 • Регистрационни и медийни такси;
 • Пропуски за изложители.

Предприятието участник поема всички други разходи като например

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги към организатора на панаира.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) №1407/2013г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правила за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 • Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за последната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“, подпис на представляващия и печат на предприятието. Моля да се запознаете с Условията за допустимост на ОПИК;
 • Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата с валидност 6 месеца (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 •  Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП(по образец и в оригинал), за предходната приключила финансова година, подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Декларираната финансова година в т. 2 трябва да съвпада с отчетната финансова година на издадения КИД. (Указания за попълване на Декларацията);
 •  Пакет документи във връзка с регламент (EС) №2016/679 от 27 април 2016 г. за обработване на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

      За допълнителна информация може да се обръщате към:

 Крайният срок за подаване на заявка и документи за участие в MachTech & InnoTech Expo 2021 е 02.07.2021 г. (петък) до:

 • ИАНМСП, „Деловодство“, ул. Леге 2-4, 1000 София или
 • с електронен подпис до office@sme.government.bg.Страницата е редактирана последно на: 17.06.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube