Публична консултация относно структурата и дейността на Националната контактна точка за прилагане на насоките на ОИСР за мултинационалните компании за отговорно бизнес поведение

 

В изпълнение на задълженията на България по Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, сключено чрез размяна на писма (ДВ, бр. 98 от 2019 г.; в сила от 17 декември 2019 г.), Министерството на икономиката предприе необходимите стъпки за присъединяването на страната ни към Декларацията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия (Декларацията), част от която са Насоките на ОИСР (Насоките) за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение (OECD Guidelines for Multinational Enterprises).

С присъединяването си към Декларацията на ОИСР, държавите се задължават да насърчават доброволното прилагане на Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение посредством създаване на единствен по рода си механизъм – Националната контактна точка (НКТ). Ролята на 50-те НКТ на държавите, присъединили се към Декларацията на ОИСР, е да насърчават прилагането на Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение. Насоките са изготвени от държавите-членки на ОИСР в сътрудничество с бизнеса, синдикатите и гражданското общество и представляват най-подробния набор от доброволни препоръки за отговорно бизнес поведение, насочени към всички компании, опериращи в международен план – от малки фирми до големи корпорации.

Създаването на НКТ е важно условие за присъединяване на страната ни към Декларацията относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия и има за цел да осигури диалог между правителството, бизнес организациите, синдикатите и неправителствения сектор за успешното прилагане на международно утвърдените стандарти на ОИСР за отговорно бизнес поведение (RBC – Responsible Business Conduct).

За целта предстои България да създаде НКТ с функции да:

1.    насърчава доброволното прилагане на Насоките;

2.    разглежда случаи на нарушения на Насоките;

3.    действа като медиатор между заинтересованите страни;

4.    насърчава диалога и спомага за намирането на взаимно приемливи решения.

 

Структурата на българската НКТ предвижда следните органи:

1.    Ръководител на НКТ – д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП;

2.    Секретариат на НКТ – осигурява административното и техническото обслужване;

3.    Работна група към НКТ – орган за вземане на решения по въпроси, свързани с насърчаването и прилагането на Насоките на ОИСР за отговорно бизнес поведение в България; осигурява платформа за медиация между засегнатите страни в случаи на нарушения на Насоките; включва представители на държавни институции, бизнес организации, синдикати и НПО;

4.    Надзорен орган (Национален икономически съвет) – с функции да осъществява мониторинг на дейността на НКТ.

Предвид гореизложеното, Ви каним да вземете участие в публична консултация с участието на г-н Кирил Петков, министър на икономиката, и д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, относно бъдещата структура и функции на българската Национална контактна точка на 26 юли (понеделник) 2021 г. от 11:00 ч. в голямата зала на Министерството на икономиката, адрес: ул. „Славянска“ № 8. Ще се радваме да споделите с нас своя опит, добри практики и препоръки за подобряване ефективността на българската НКТ за прилагане на Насоките на ОИСР за отговорно бизнес поведение.

За уточнения, моля пишете на следния ел. адрес: b.georgieva@mi.government.bg или се обадете на тел. +359 940 7647.
Страницата е редактирана последно на: 20.07.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube