Кандидатстване за Дванадесета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд 2021

Правила за управление на средствата на Национален иновационен фонд ПУСНИФ

 

СЪОБЩЕНИЕ

от 23.08.2021 г.

           Уведомяваме Ви, че текста в точка 13 от „Правилника за оценка на проектни предложения“ да се чете както следва „Приложено е Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата/партньора – предприятие  (въз основа на данни за 2020 г.) в Portable Document Format (PDF) формат. Кандидат/партньор, който не е извършвал дейност през 2020 г., представя Удостоверението от НСИ въз основа на данни от последната година, в която е извършвал дейност.“

 

СЪОБЩЕНИЕ

от 20.08.2021 г.

         Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ съобщава на всички заинтересовани лица, че с Протокол № 5 от 20.08.2021 г. Управителният съвет на НИФ взе решение с което е извършена корекция на публикувания „Правилник за оценка на проектни предложения по схема:  „Подпомагане на научноизследователската и  развойна дейност  на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“, касаещ извършване на оценка на постъпилите проектни предложения по 12 конкурсна сесия на НИФ, както следва: В Раздел А „Критерии за оценка на административно съответствие и допустимост“, под черта след т. 21, изречение второ да се чете: “Срокът се брои от деня, следващ деня на изпращане на писмото за допълнителни документи.“ вместо:  “Срокът се брои от деня, следващ деня на получаването на писмото за допълнителни документи.“

         С оглед извършената поправка и недопускане на каквито и да е било неясноти, публикуваме отново „Правилник за оценка на проектни предложения“ с актуалния текст.

 

Документи към ПУСНИФ 2021

Обява за Дванадесета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд 2021

Правилник за оценка на проектни предложения по НИФ 2021 – актуализиран

Правилник за оценка на проектни предложения и приложения от  № 1  до № 7 по НИФ 2021

Правилник за оценка на проектни предложения и приложения  от № 8 до № 13 по НИФ 2021

Документи за кандидатстване от Приложение № 1 до № 5

Документи за кандидатстване от Приложение № 6 до № 10.1

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2021

Договор за финансиране на проект по Националния иновационен фонд

Правила за дейността на Звеното за контрол

 

Процедура за разглеждане на постъпили възражения от страна на кандидати и бенефициери във връзка с конкурсните сесии по Националния иновационен фонд

Начин на подаване на документи онлайн (видео)

 

Начин на попълване на приложения 1 и 1А (видео)

 

Начин на попълване на приложение 2 (видео)

 

Начин на попълване на приложение 3 (видео)

 

Начин на попълване на приложения от 4 до 10 (видео)

 

Инструкция за регистрация на юридическо лице в ССЕВ (видео)

 

Указания за попълване на формуляра за техническа и икономическа оценка на проектните предложения (Видео)

 

 

 Страницата е редактирана последно на: 11.07.2022
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube